Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2014
29/04/2017 | 817 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

Đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam        
B2014-TN06-01

TS. Trần Đình Tuấn

2014

2015

2

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch miền Bắc - Qua nghiên cứu một số khu du lịch trọng điểm              
B2014-TN06-02

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

2014

2015