Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2013
29/04/2017 | 692 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

Tái cơ cấu mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của vùng Đông bắc Việt Nam
B2013-TN06-01

TS. Nguyễn Tiến Long

2013

2014