Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2010
29/04/2017 | 640 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2010-TN05-01    
Nghiên cứu về định tính và đề xuất một số thuật toán giải gần đúng bài toán Cauchy hệ phương trình vi phân cấp 2

TS. Nguyễn Văn Minh

2010

2011

2

B2010-TN05-02                  Những giải pháp kinh tế- tổ chức chủ yếu  nhằm đảm bảo giải pháp an ninh lương thực tỉnh Bắc Kạn

PGS.TS. Đỗ Thị Bắc

2010

2011

3

B2010-TN05-03     
Giải pháp giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở khu vực nông tỉnh Thái Nguyên

ThS. Đồng Văn Tuấn

2010

2011

4

B2010-TN05-04               Mối quan hệ giữa đầu tư và chất lượng tăng trưởng của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2005 - 2010 – dự báo và khuyến nghị.

TS. Trần Quang Huy

2010

2011