Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2009
29/04/2017 | 626 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2009-TN06-01
Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Bắc Kạn
 

PGS.TS. Trần Chí Thiện

2009

2010

2

B2009-TN06-02
Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí về nông thôn ỏ tỉnh Bắc Kạn

TS. Đoàn Quang Thiệu

2009

2010

3

B2009-TN06-03
Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở tỉnh Thái Nguyên.

TS. Trần Đình Tuấn

2009

2010

4

B2009-TN06-04
Xây dựng chiến lược sử dụng các nguồn lực cơ bản cho phát triển nông – lâm nghiệp ở huyện Định Hoá  tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020.

Ths. Đàm Thanh Thuỷ

2009

2010

5

B2009-TN06-05
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2020.

NCS. Bùi Nữ Hoàng Anh

2009

2010

6

B2009-TN06-06
Giải pháp nâng cao mức sống cho hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

NCS. Nguyễn Thị Yến

2009

2010

7

B2009-TN06-07
Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

NCS. Nguyễn Thị Lan Anh

2009

2010

8

B2009-TN01-03
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc quản lý rừng đến đời sống kinh tế của người dân khu vực ATK huyện Định Hoá

TS. Đỗ Anh Tài

2009

2010