Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2008
29/04/2017 | 596 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2008-TN06-01
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi Thái Nguyên

ThS. Đồng Văn Đạt

2008

2009

2

B2008-TN06-02

Nghiên cứu hiệu quả canh tác bền vững trên đất dốc theo phương thức ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái

TS. Nguyễn Thị Gấm

2008

2009

3

B2008-TN06-03
Phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chè theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ThS. Tạ Thị Thanh Huyền

2008

2009

4

B2008-TN06-04
Một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá của huyện Phổ Yên - Thái Nguyên

TS. Nguyễn Khánh Doanh

2008

2009

5

B2008-TN06-05
Quản lý rủi ro cho vay đầu tư phát triển công nghiệp của các Ngân hàng thương mại Thái Nguyên

ThS. Vũ Thị Hậu

2008

2009