Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2007
29/04/2017 | 619 lượt xem

 

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2007-TN06-01
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

ThS. Nguyễn Tiến Long

2007

2008

2

B2007-TN06-02:    
Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Thái Nguyên trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế

ThS. Trần Quang Huy

2007

2008

3

B2007-TN06-03:    
Đánh giá ảnh hưởng của đô thị hoá tới phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

TS. Đỗ Quang Quý

2007

2008

4

B2007-TN06-04:
Phát triển kinh tế dịch vụ bằng nâng cao chất lượng sản phẩm tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ở tỉnh Thái Nguyên. Áp dụng bước đầu cho dịch vụ du lịch và các dịch vụ hỗ trợ

ThS. Hoàng Thị Huệ

2007

2008

5

B2007-TN06-05
Hoàn thiện tổ chức công tác kê toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại nhỏ và vừa tại thành phố Thái Nguyên

ThS. Ma Thị Hường

2007

2008

6

B2007-TN06-06
Kiểm định chất lượng nhân lực ở doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ThS. Võ Thy Trang

2007

2008