Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2006
29/04/2017 | 626 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2006 – TN06 – 01

Nghiên cứu thị trường chè ở Tỉnh Thái Nguyên

PGS.TS. Đỗ Thị Bắc

2006

2007

2

B2006 – TN06 – 02
Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của sản phẩm chè ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại tỉnh Thái Nguyên

ThS. Đỗ Thị Thuý Phương

2006

2007

3

B2006 – TN06 – 03
Thực trạng và giải pháp phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên

Đỗ Anh Tài

2006

2007

4

B2006 – TN06 – 04
Đánh giá hiệu quả của các nguồn vốn tín dụng đầu tư cho phát triển nông nghiệp nông thôn tại huyện Phú Lương - Thái Nguyên

TS. Trần Đình Tuấn

2006

2007

5

B2006 – TN06 – 05
Đánh giá hiệu quả một số mô hình công nghiệp nông thôn phía Nam tỉnh Thái Nguyên

ThS. Trần Văn Dũng

2006

2007

6

B2006 – TN06 – 07
 Nghiên cứu khả năng khai thác và sử dụng bền vững một số công trình thuỷ lợi ở Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

TS. Phạm Thị Lý

2006

2007