Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2005
29/04/2017 | 606 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2005- I8-01
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hệ thống Nông lâm kết hợp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

TS. Đoàn Quang Thiệu

2005

2006

2

B2005- I8-02  
Xây dựng phần mềm ứng dụng thương mại điện tử trên mạng LAN làm công cụ dạy học

ThS. Trần Công Nghiệp

2005

2006

3

B2005- I8-03
Thực trạng và hướng phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống trên địa bàn huyện Phú Lương Thái Nguyên giai đoạn 2005 – 2010

Ths. Nguyễn Thị Bình

2005

2006

4

B2005- I8-04 
Thực trạng và giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng núi cao Thái Nguyên

TS. Trần Chí Thiện

2005

2006

5

B2005- I8-05
Giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng có hiệu quả đất gò đồi ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

TS. Ngô Xuân Hoàng

2005

2006