Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2004
29/04/2017 | 786 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

B2004-02-57:
 Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ThS. Nông Văn Tượng - Trường ĐHNL

2004

2005

2

B2004-02-58:
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hoá huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

ThS. Đồng Văn Đạt - Trường ĐHNL

2004

2005

3

B2004-02-64:
Đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi gia cầm trên địa bàn  tỉnh Thái Nguyên

ThS. Hà Quang Trung - Trường ĐHNL

2004

2005

4

B2004-01-34:
Một số giải pháp chống thất thoát thuế giá trị gia tăng (GTGT)

CN. Nguyễn Thị Oanh - Trường ĐHKTCN

2004

2005