Công văn rà soát công tác biên soạn giáo trình
28/07/2016 | 824 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:502/CV-ĐHKT&QTKD-QLKH
V/v rà soát công tác biên soạn giáo trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 20  tháng 5  năm 2013


Kính gửi:  – Ban Chủ nhiệm các Khoa 
                 – Các Trưởng Bộ môn
                 – Các Chủ biên giáo trình

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo trình của Nhà trường năm 2013, Ban Giám hiệu Trường ĐH Kinh tế & QTKD yêu cầu các Khoa, các Bộ môn và các Chủ biên giáo trình thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Đối với các giáo trình đã được ký Hợp đồng biên soạn 
1.1. Đối với các hợp đồng đã hoàn thành, được nghiệm thu nhưng chưa xuất bản (Danh mục 1)
Nhà trường đề nghị các Chủ biên chưa nộp lại sản phẩm cuối cùng (bản in và đĩa CD ghi toàn văn giáo trình) nộp về Phòng Quản lý Khoa học & QHQT trước ngày 31/5/2013 để in ấn, xuất bản. 
1.2. Đối với các hợp đồng có thời hạn hoàn thành trước năm 2013 nhưng không hoàn thành đúng thời hạn (xem Danh mục 2) 
Nhà trường đề nghị Chủ biên của các hợp đồng này làm đơn, có phê duyệt của Khoa và Bộ môn, giải thích rõ lý do không hoàn thành, đồng thời xin giải quyết theo một trong hai hướng: 
–  Tiếp tục việc biên soạn: Trong trường hợp này, Chủ biên phải xin thanh lý huỷ bỏ hợp đồng cũ và ký hợp đồng biên soạn mới và cam kết sẽ hoàn thành hợp đồng mới đúng thời hạn.
– Không tiếp tục biên soạn: Trong trường hợp này, Chủ biên phải giải trình rõ lý do không thể tiếp tục biên soạn để Nhà trường xem xét làm thủ tục thanh lý huỷ bỏ hợp đồng.
Đơn của Chủ biên nộp tại Phòng Quản lý Khoa học & QHQT trước ngày 31/5/2013.
1. 3. Đối với những giáo trình có thời gian hoàn thành trong năm 2013 nhưng tới ngày 20/5/2013 vẫn chưa hết thời hạn hợp đồng (Danh mục 2) 
– Trường hợp có thể hoàn thành biên soạn đúng thời hạn hợp đồng nhưng chưa nghiệm thu ở cấp Khoa: Đề nghị các Chủ biên khẩn trương hoàn thành biên soạn và đề xuất nghiệm thu ở cấp Khoa để thực hiện các thủ tục tiếp theo ở cấp Trường và in ấn xuất bản giáo trình.
– Trường hợp đã nghiệm thu đạt yêu cầu ở cấp Khoa: Đề nghị các Chủ biên nộp giáo trình đã chỉnh sửa kèm theo Biên bản nghiệm thu của Hội đồng Khoa về Phòng Quản lý Khoa học & QHQT để làm thủ tục nghiệm thu cấp Trường.
–  Trường hợp không thể hoàn thành biên soạn đúng thời hạn: Đề nghị các Chủ biên phải làm đơn, có phê duyệt của Khoa và Bộ môn, giải trình rõ lý do không thể hoàn thành đúng thời hạn và đề xuất giải pháp theo một trong hai hướng: 
i) Xin gia hạn hợp đồng: Trong trường hợp này, Chủ biên phải nêu rõ thời gian gia hạn và cam kết sẽ hoàn thành đúng hạn.
ii) Xin thanh lý huỷ bỏ hợp đồng: Trong trường hợp này Chủ biên phải giải thích rõ lý do không thể tiếp tục việc biên soạn.
Đơn được nộp tại Phòng QLKH&QHQT trước ngày 31/5/2013.
2. Về việc đăng ký biên soạn giáo trình mới
Các Khoa/ Bộ môn có nhu cầu biên soạn giáo trình mới cho các môn học để phục vụ việc giảng dạy, đề nghị tiến hành đăng ký biên soạn theo từng khoa (Mẫu 1) và nộp tại Phòng QLKH&QHQT trước ngày 31/5/2013 để làm thủ tục ký hợp đồng biên soạn.
3. Đối với các môn học chưa có giáo trình
Danh mục 3 nêu tên tất cả các môn học chưa có giáo trình theo báo cáo tháng 4 năm 2012 của các Khoa. Theo chỉ đạo của Bộ giáo dục & Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, chậm nhất đến cuối năm 2013, tất cả các môn học đều phải có giáo trình, nếu không có giáo trình kiên quyết không giảng dạy. 
Đối với các môn học này, đề nghị các Khoa/ Bộ môn cam kết bằng văn bản theo một trong các giải pháp sau đây: 
3.1. Tự biên soạn giáo trình
Trong trường hợp này, Chủ biên phải đăng ký biên soạn theo Mẫu 2 (có phê duyệt của Khoa và Bộ môn) nộp tại Phòng QLKH&QHQT trước ngày 31/ 5/2013 để được hướng dẫn làm thủ tục ký hợp đồng biên soạn.
3.2. Sử dụng giáo trình của các đơn vị khác trong nước
Trong trường hợp này Hội đồng Khoa học – Đào tạo của  Khoa hoặc Bộ môn phải có văn bản đề xuất danh mục các giáo trình cần đưa vào sử dụng kèm theo giáo trình được lựa chọn, nộp về Phòng QLKH & QHQT trước ngày 31/5/2012 để Phòng đề xuất Hội đồng giáo trình của Nhà trường xét duyệt. 
3.3. Dịch giáo trình của nước ngoài
Trong trường hợp này Hội đồng Khoa học – Đào tạo của Khoa hoặc Bộ môn cũng phải có văn bản đề xuất danh mục các giáo trình được chọn dịch kèm theo các giáo trình đó và nộp về Phòng QLKH & QHQT trước ngày 31/5/2012 để Phòng đề xuất Hội đồng giáo trình của Nhà trường xét duyệt. Nếu được xét duyệt, việc dịch giáo trình cũng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2013.
Nếu đến hết năm 2013 mà vẫn còn có môn học chưa có giáo trình thì Trưởng bộ môn và Chủ nhiệm Khoa chủ quản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Trên đây là những nhiệm vụ liên quan đến việc kiện toàn công tác giáo trình, đề nghị các Khoa, các Bộ môn, các Chủ biên giáo trình nghiêm túc thực hiện.

 

  K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
TS. Trần Quang Huy


Phụ lục kèm theo