Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí trong nước năm 2006
28/04/2017 | 455 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

TS. Phạm Công Toàn

Phát triển công nghiệp môi trường với nhu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Hội thảo khoa học

2

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Đất và sử dụng đất theo vùng ở tỉnh Thái Nguyên

Khoa học đất

3

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Lao động và việc làm ở khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

5

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thực trạng và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2010

 Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Đất và sử dụng đất huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 Nghiên cúu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển nông thôn miền núi phía Bắc giai đọan 2000-2005.

7

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm ở tỉnh Thái Nguyên

 Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân

8

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Phát triển bền vững kinh tế ở tỉnh Bắc Kạn gắn liền với phát triển xã hội

Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

9

PGS.TS Đỗ Thị Bắc

Thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

10

ThS. Đồng Văn Đạt

Ảnh hưởng của tín dụng đối với thu nhập cùa hộ nông dân xã Thành Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

11

TS. Trần Đình Tuấn

ThS. Đinh Minh Hải

Mạng lưới viễn thông tỉnh Thái Nguyên - Hiện trạng và giải pháp

Kỷ yếu hội thảo: Đô thị hoá; phát triển nông thôn và những tác động đến môi trường khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

12

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

Xác định phương án sử dụng đất tối ưu cho hộ nông dân vùng cao huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

13

TS. Nguyễn Thị Yến

Chính sách đầu tư và tiền tệ của Nhà nước ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp, nông thôn vùng núi phía Bắc Việt Nam

Nông   thôn mới