Chương trình đào tạo
03/10/2016 | 2915 lượt xem

TT

Trình độ đào tạo

Tên chuyên ngành đào tạo

1

Tiến sĩ

Quản lý kinh tế

Kinh tế nông nghiệp

2

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Quản lý kinh tế

Kinh tế nông nghiệp