Chiến lược phát triển
22/04/2016 | 2501 lượt xem
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020,HƯỚNG TỚI NĂM 2025
LỜI TỰA
 
Đây là bản Chiến lược mang tính đường lối chung, định hướng cho sự phát triển tương lai của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đến năm 2020, hướng tới năm 2025- hai mươi năm sau, kể từ khi Nhà trường mới được thành lập. Chiến lược này chỉ ra các mục tiêu khách quan, các con đường, các giải pháp mang tính quy luật mà Nhà trường tất yếu phải trải qua để không ngừng phát triển trong thời đại cách mạng khoa học- công nghệ, kinh tế tri thức và hội nhập toàn cầu.
Chiến lược này được biên soạn trên cơ sở nhận thức sâu sắc quy luật phát triển của nền giáo dục đại học thế giới, tổng kết lý luận và thực tiễn phát triển của nền giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại hiện nay. Đây là một bước hoàn thiện quan trọng từ phiên bản đầu tiên đã được Đảng uỷ Trường thông qua và Hiệu trưởng Nhà trường ban hành năm 2007. Nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, các cô giáo, thầy giáo, các đồng chí cán bộ viên chức và các em sinh viên để Chiến lược này không ngừng được hoàn thiện.
Chiến lược này là một trong những văn bản quan trọng nhất trong suốt 20 năm đầu tiên của lịch sử Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên. Tuy nhiên, đây là một văn kiện có tính chất đường lối, chủ trương chung nhằm định hướng các hoạt động của Nhà trường. Nhà trường cần có các kế hoạch cụ thể về các mặt công tác. Các Phòng, Khoa, Trung tâm sẽ giúp Nhà trường xây dựng các kế hoạch công tác trong từng thời kỳ, từng năm, trên từng lĩnh vực. Các kế hoạch trên, sau khi được phê duyệt,  phải được mọi cá nhân, tập thể trong toàn trường  tích cực thực hiện để biến các chủ trương, định hướng trong Chiến lược này thành hành động cách mạng sinh động trong thực tiễn.
Với các hoạt  động bền bỉ, kiên trì và sáng tạo của các cô giáo, thầy giáo, các đồng chí cán bộ viên chức và các em sinh viên, theo các kế hoạch công tác của Nhà trường, theo định hướng- mục tiêu và giải pháp của Chiến lược này, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên  nhất định sẽ không ngừng phát triển, hoàn thành tốt sứ mạng lịch sử vẻ vang mà Đảng, Chính phủ và nhân dân giao cho, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa nước nhà, đặc biệt ở  miền núi và trung du  phía Bắc nước ta.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH,  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẾN NĂM 2020, HƯỚNG TỚI NĂM 2025
 
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Đại học Thái Nguyên (TUEBA) được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 2 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ  trên cơ sở sáp nhập hai khoa: Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm và Khoa Kinh tế Công nghiệp thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
 
 I. BỐI CẢNH 
 
•Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là một trường thành viên của Đại học Thái Nguyên - một Đại học vùng, một trong ba đại học lớn nhất cả nước, đã được Đảng và Chính phủ quy hoạch phát triển thành Đại học trọng điểm quốc gia nên có nhiều cơ hội và được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chính phủ.
 
•Là một trường đại học phục vụ chủ yếu cho phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh trung du, miền núi Bắc bộ - một trong những vùng nghèo nhất cả nước nhưng lại giữ một vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng, về chính trị-xã hội, về kinh tế và môi trường đối với sự phát triển bền vững của đất nước, nên Trường sẽ nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, của các Bộ ngành và nhân dân cả nước.
 
•Là một trường  thành viên của  Đại học Thái Nguyên, Trường được dùng chung các cơ sở hạ tầng của Đại học và luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và sự quan tâm hỗ trợ của Đại học, nhận được sự  giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị thành viên khác, đặc biệt là Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp và Trường Đại học Nông Lâm.
 
•Được kế thừa các cơ sở liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và mạng lưới cựu sinh viên kinh tế từ Trường Đại học Nông Lâm và  Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp.
 
•Có nhiều giảng viên có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản ở nước ngoài có ngoại ngữ giỏi, có kiến thức cập nhật, có khả năng hội nhập quốc tế tốt.
 
  Cơ hội
 
 •Cuộc cách mạng khoa học-công nghệ trên thế giới, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát triển của kinh tế tri thức, làm thay đổi mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, đồng thời tạo cơ hội cho Nhà trường dễ dàng tiếp cận được các thành tựu của tri thức nhân loại.
 
 •Toàn cầu hoá là một xu thế tất yếu của thời đại. Đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng vào cộng đồng quốc tế. Các chính sách 'mở cửa' của nhà nước ngày càng thông thoáng, tạo cơ  hội lớn cho nhà trường 'đi tắt, đón đầu'  để sớm có các chương trình, giáo trình tiên tiến và sớm đào tạo được các chuyên gia trẻ đẳng cấp quốc tế.
 
 •Là một trường đại học mới thành lập ở một vùng khó khăn vào loại nhất cả nước, lại là thành viên của một Đại học được quy hoạch trọng điểm quốc gia, Trường sẽ được Nhà nước đầu tư và các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế quan tâm giúp đỡ.
 
 •Chủ trương xã hội hoá giáo dục  và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo đang mở ra cho Trường nhiều cơ hội mới.
 
 •Đất nước ta đang chuyển đổi nhanh chóng và toàn diện sang một nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế. Nhu cầu đào tạo các cử nhân kinh tế, kinh doanh và quản lý đang bùng nổ để đáp ứng các đòi hỏi của một nền kinh tế chuyển đổi đang tăng trưởng nhanh, tạo ra cho Nhà trường cơ hội tốt để mở rộng nhanh chóng quy mô đào tạo.
 
II. SỨ MẠNG VÀ NHIỆM VỤ
 
2.1. Sứ mạng
 
Sứ mạng của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt ở miền núi và trung du Bắc bộ.
 
2.2. Nhiệm vụ
 
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ về Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý
 
Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế-xã hội, các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở  trung du, miền núi Bắc bộ và cả nước.
 
Cung cấp các dịch vụ tư vấn và bồi dưỡng nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp cho các nhà doanh nghiệp hoặc cán bộ quản lý  các tổ chức kinh tế-xã hội và các địa phương.
 
Hợp tác với các trường đại học khác, các viện nghiên cứu, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án phát triển
 
III. TẦM NHÌN
 
•Đến năm 2020, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước.
 
•Đến năm 2025, Trường sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học-công nghệ, hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.
 
IV. MỤC TIÊU
 
4.1. Mục tiêu đến năm 2020
 
•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường đến năm 2020 sẽ là 450 giảng viên với 100% có trình độ sau đại học , trong đó có 35% là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư;  65% là thạc sĩ; 100% sử dụng tốt 01 ngoại ngữ cho giảng dạy và nghiên cứu.
 
•Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2020, Nhà trường sẽ đào tạo 5 chuyên ngành bậc tiến sĩ;  14 chuyên ngành bậc thạc sĩ và  25 chuyên ngành bậc đại học.
 
•Quy mô đào tạo: Đến năm 2020, quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là:100 NCS; 500 học viên cao học và 14.000 sinh viên đại học.
 
•Chuẩn chất lượng đầu ra:  Sinh viên tốt nghiệp đại học từ 2016- đến 2020 có:
 
- Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và cập nhật quốc tế;
 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ A2 hoặc tương đương.
 
- Tin học: Phải đạt chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc MOS do Certiport – Hoa Kỳ cấp.
 
4.2. Mục tiêu  đến 2025
 
•Phát triển đội ngũ: Quy mô giảng viên của Nhà trường đến năm 2025 sẽ là 600 giảng viên với 90% có trình độ sau đại học , trong đó có 50% là tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư;  40% là thạc sĩ; 100% giảng viên thành thạo Tiếng Anh.
 
•Số lượng chuyên ngành đào tạo: Đến năm 2025 Nhà trường sẽ đào tạo 10 chuyên ngành bậc tiến sĩ;  20 chuyên ngành bậc thạc sĩ và  30 chuyên ngành bậc đại học.
 
•Quy mô đào tạo: Đến năm 2025, quy mô đào tạo của Nhà trường sẽ là: 200 NCS; 600  học viên cao học và 16.000 sinh viên đại học.
 
•Chuẩn chất lượng đầu ra:  Sinh viên tốt nghiệp đại học từ 2021- đến 2025 có:
 
 - Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp phải đảm bảo chất lượng cao và cập nhật quốc tế;
 
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh phải đạt ở trình độ A2 hoặc tương đương.
 
- Tin học: Phải đạt chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc MOS do Certiport – Hoa Kỳ cấp.
 
V. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020
 
Chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 là thực hiện đồng bộ 10 giải pháp:
 
1) Đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; thực hiện liên kết đào tạo quốc tế, áp dụng và  phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài;
 
2) Chú trọng đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý;
 
3) Tăng cường hợp tác quốc tế; coi quốc tế hoá là một con đường cơ bản và liên kết đào tạo quốc tế là khâu đột phá.
 
4) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
 
5) Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất;
 
6) Tiến hành kiểm định chất lượng và gắn với đổi mới công tác thi đua và thanh tra giáo dục
 
7) Thực hiện đào tạo đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu xã hội
 
8) Thực hiện xã hội hoá giáo dục để khai thác các nguồn lực
 
9) Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức và sinh viên
 
10) Đổi mới tổ chức và quản lý, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng nhà trường “kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”
 
Trong các giải pháp trên, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo theo hướng phổ cập hoá chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài (1),và đào tạo đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý (2) là hai giải pháp mang tính chiến lược quan trọng nhất.  Trong thời đại hội nhập, quốc tế  hoá là một hướng đi cơ bản, là con đường quan trọng nhất, trong đó liên kết đào tạo quốc tế là khâu đột phá để thực hiện hai giải pháp chiến lược này.
 
VI. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
6.1. Tích cực mở ngành: Mở  thêm 10 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ  cho tất  cả  các  ngành  hiện  đang đào tạo  cử  nhân.  Mở thêm các ngành thạc sĩ cho tất cả các ngành cử nhân hiện có và thêm Thương mại Quốc tế, Kinh tế Phát triển, Kinh tế và Quản lý Môi trường và Đô thị, Ngân hàng, Kiểm toán,…,  Mở thêm các ngành cử nhân: Quản trị Nhân lực, Quản trị Chất lượng, Kiểm toán, Kinh tế Bất động sản, Tài chính công,…
 
6.2. Tổ chức đào tạo theo tín chỉ hoàn chỉnh và đào tạo liên thông dọc, ngang  cho tất cả các bậc học và các hệ đào tạo, nhất là đào tạo theo nhu cầu xã hội.
 
6.3. Mở rộng liên kết đào tạo quốc tế cho tất cả các khối ngành
 
7.4. Phổ cập chương trình, giáo trình tiên tiến nước ngoài; hoàn thành biên soạn và số hoá giáo trình cho tất cả các môn học
 
6.5. Tiến hành phổ cập  tiếng Anh và tin học cho giảng viên, cán bộ trẻ, đảm bảo  phần lớn các cán bộ, giảng viên trẻ đủ sức hội nhập quốc tế: khai thác thông tin trên mạng phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu khoa học và đi học thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước
 
6.6. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ và tổ chức hội thảo quốc tế. Mời giảng viên thỉnh giảng nước ngoài và cử nhiều giáo viên ra nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu.
 
6.7. Gắn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu bức xúc của các doanh nghiệp, địa phương và nền kinh tế quốc dân.
 
6.8. Tích cực tham gia triển khai xây dựng đủ giảng đường và  nhà  làm  việc   ở  nơi mới
 
6.9. Triển khai kiểm định Trường và kiểm định các chương trình đào tạo
 
6.10. Tìm kiếm và triển khai các  Dự án ODA, nhằm xây  trường mới đàng hoàng và to đẹp.
 
VII. VAI TRÒ CÁC BÊN LIÊN QUAN
 
8.1. Nhà tuyển dụng lao động
 
Các nhà tuyển dụng lao động do Nhà trường đào tạo ra (gồm các bộ, ngành  như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch, Bộ Tài Nguyên–Môi trường..., UBND các tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh, các huyện trong vùng, các doanh nghiệp) cần:
 
• Đặt hàng về các nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự phát triển của ngành, của địa phương và doanh nghiệp.
 
•Cử các chuyên gia giỏi tham gia vào quá trình đào tạo của nhà trường: tham gia giảng dạy các kinh nghiệm thực tế, tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập, tham gia nghiên cứu  khoa học và chuyển giao công nghệ
 
•Hỗ trợ tài chính để thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
 
8.2. Sinh viên và cựu sinh viên
 
•Sinh viên ra sức học tập và rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp. Cựu sinh viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng  và tự nghiên cứu nhằm thường xuyên cập nhật các kiến thức mới.
 
•Cựu sinh viên giữ mối liên hệ mật thiết với nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với các bộ, ban ngành trung ương, các địa phương và các doanh nghiệp, hỗ trợ nhà trường trong xác định nhu cầu đào tạo; tham gia phổ biến kiến thức và kinh nghiệm cho sinh viên, nhất là  sinh viên thực tập.
 
•Sinh viên và cựu sinh viên  tham gia  góp ý nhằm cải tiến nội dung, chương trình đào tạo và các giải pháp phát triển nhà trường; tự hào về truyền thống của nhà trường và tham gia quảng bá thương hiệu của nhà trường.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)