Thông báo V/v thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy năm học 2016-2017
04/10/2016 | 4462 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 821/ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 8 năm 2016

 

THÔNG BÁO
V/v thực hiện chế độ Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy
Năm học 2016-2017

 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

Nhà trường hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên năm học 2016 – 2017 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG TCXH

       1. Sinh viên là người dân tộc ít người hiện đang sinh sống ở vùng cao, thời gian sinh sống ít nhất từ 3 năm trở lên  (tính đến thời điểm nhập học tại trường). Việc xác định vùng cao theo quy định hiện hành.

       2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu, không có người chu cấp thường xuyên).

       3. Sinh viên là người tàn tật bị mất sức lao động từ 41% trở lên do tàn tật được Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền xác định, có khó khăn về kinh tế.

       4. Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập.

II. THỦ TỤC HỒ SƠ, MỨC HƯỞNG TCXH

TT

Đối tượng

Mức hưởng

(đ/tháng)

Hồ sơ cần phải nộp

1

Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú trên 3 năm tại vùng cao.

140.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu).

- Bản sao giấy khai sinh.

- Bản sao sổ hộ khẩu.

2

Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ và không nơi nương tựa.

100.000

-  Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)..

-  Bản sao Giấy chứng tử của Cha và Mẹ.

-  Bản sao Giấy khai sinh

3

 

Sinh viên tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên và có khó khăn về kinh tế.

100.000

- Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu)..

-  Biên bản giám định khả năng lao động do Hội đồng giám định y khoa Tỉnh (TP) cấp.

-  Giấy xác nhận  hoàn cảnh  kinh tế khó khăn do UBND xã (phường) chứng nhận.

4

Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế vượt khó học tập 

100.000

-  Đơn xin hưởng Trợ cấp xã hội (theo mẫu).

- Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo do UBND cấp xã xác nhận (Mẫu kèm theo Thông tư 18/2009 ngày 03/08/2009 của Bộ GDĐT-Bộ TC-Bộ LĐTBXH)

- Bảng điểm (của học kỳ trước học kỳ xin hưởng trợ cấp)

 

Chú ý:

Sinh viên thuộc đối tượng ở mục 1,2,3 đã nộp hồ sơ được Nhà trường xét cấp TCXH trong suốt khóa học, sinh viên thuộc đối tượng ở mục 4 nộp hồ sơ xét hưởng theo từng kỳ. Sinh viên thuộc các đối tượng trên chưa nộp hồ sơ xin hưởng TCXH thì phải nộp hồ sơ để Nhà trường xét duyệt.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

+ Thời gian:

-         Học kỳ I:        Từ đầu học kỳ đến hết ngày 31/8/2016.

-         Học kỳ II:       Từ đầu học kỳ đến hết ngày 28/02/2017. 

+ Địa điểm:                Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên

            Phòng 106-Khu hiệu bộ

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội trong học kỳ đó.

Kết quả xét duyệt sẽ được thông báo công khai trên website của phòng Công tác HSSV và của Nhà trường./.                    

    

Nơi nhận:
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh