Thông báo V/v thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2016-2017
04/10/2016 | 4012 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 822/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 17  tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v thực hiện chế độ Hỗ trợ chi phí học tập
đối với sinh viên hệ đại học chính quy
Năm học 2016-2017

 

            Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.

            Nhà trường thông báo việc thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG

            Sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

            (Lưu ý: Sinh viên Cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên thông, văn bằng hai và học đại học sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học không được hưởng chính sách này)

2. MỨC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

            - Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở;

            - Số tháng được hưởng: 10 tháng/năm học/sinh viên;

            - Số năm được hưởng: theo thời gian đào tạo chính thức.

3. HỒ SƠ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

            - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).

            - Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo từng năm) do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (bản sao có công chứng).

            - Giấy khai sinh (bản sao có công chứng).

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1 Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian:

-         Học kỳ I:        Từ đầu học kỳ đến hết ngày 31/8/2016.

-         Học kỳ II:       Từ đầu học kỳ đến hết ngày 29/02/2017. 

+ Địa điểm:   Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên

Phòng 106-Khu hiệu bộ

Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ đúng thủ tục, đúng thời gian và địa điểm theo quy định. Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ Hỗ trợ chi phí học tập trong học kỳ đó.

 

4.2 Trách nhiệm của các đơn vị:

            - Các khoa có trách nhiệm phổ biến cho sinh viên được biết và thực hiện.

- Trung tâm tư vấn và hỗ trợ sinh viên: Tiếp nhận và tập hợp hồ sơ chuyển về phòng Công tác HSSV sau 3 ngày hết hạn thu hồ sơ với mỗi học kỳ.

- Phòng Công tác HSSV: Phụ trách triển khai, xét duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập và trình Hiệu trưởng phê duyệt danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập theo từng học kỳ.

            - Phòng Kế hoạch -Tài chính thực hiện việc chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên.

 

Nơi nhận:
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh