Quyết định về việc cấp học bổng kỳ II năm học 2015 - 2016 và Danh sách sinh viên đạt HBKKHT học kỳ II năm học 2015-2016
04/10/2016 | 2542 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
Số: 454/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp học bổng kỳ II năm học 2015-2016

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Căn cứ Thông tư 31/2013/TT-BGD-ĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Tờ trình ngày 15/4/2016 về phương án trích lập quỹ học bổng KKHT, mức xét cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2015-2016 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2015 - 2016 của sinh viên toàn trường và kết quả họp xét của hội đồng xét cấp học bổng KKHT ngày 21/4/2016;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:  Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2015 - 2016 cho 351 sinh viên hệ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

                Mức học bổng loại xuất sắc 810.000đ/tháng:                28 sinh viên

                Mức học bổng loại giỏi 710.000đ/tháng:                         65 sinh viên

                Mức học bổng loại khá 610.000đ/tháng:                         258 sinh viên

     Tổng số tiền học bổng KKHT cấp trong kỳ là:               1.124.950.000 đ

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tư triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2:  Học bổng khuyến khích học tập được hưởng 5 tháng/kỳ (từ tháng 2/2016 đến hết tháng 6/2016). Nguồn kinh phí được sử dụng trích 8% từ nguồn thu học phí hệ chính quy dài hạn.

Điều 3: Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế  hoạch -Tài chính, phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi  nhận:
- Như điều 3 (T/h)      
- Lưu VT, CTSV

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Thanh Minh