KẾ HOẠCH Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII
12/01/2017 | 8506 lượt xem

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số 20- KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 13/12/2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên và Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Đảng viên và cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Đảng bộ nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Hội nghị lần thứ Tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Thông qua việc học tập, quán triệt, thảo luận để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Nhà trường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong nội bộ.

1.2. Yêu cầu

Việc tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Tỉnh ủy; không tổ chức theo kiểu qua loa, hình thức.

Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành ở cấp Đảng bộ và cấp chi bộ để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của Đảng bộ và trực tiếp quán triệt Nghị quyết. Nêu cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động.

Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc cần tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016. Chương trình hành động cần đảm bảo tính khả thi, có lộ trình hợp lý, bám sát thực tế của đơn vị nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản văn kiện Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến đảng viên, CBVC thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động đoàn thể và các hình thức phù hợp khác.

II. NỘI DUNG

2.1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt

2.1.1. Thời gian: 01 ngày (Thứ Ba, ngày 17/01/2017).

2.1.2. Thành phần

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức của Đảng bộ.

2.1.3. Nội dung

- Học tập, quán triệt Nghị quyết số 04/NQ/TW, Nghị quyết số 05/NQ/TW, Nghị quyết số 06/NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Thảo luận Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết (có thể tiến hành ngay tại hội trường hoặc thảo luận theo các chi bộ sau khi đã học tập xong các văn kiện).

2.2. Phổ biến, tuyên truyền tới các đảng viên, cán bộ, viên chức; các tổ chức đoàn thể và học sinh, sinh viên

- Người đứng đầu cấp ủy các cấp, các tổ chức chính quyền và đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh) có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn kiện Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp.

- Tài liệu tuyên truyền: Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ Tư - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

2.3. Xây dựng chương trình và kế hoạch hành động

Đảng ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao, thiết thực và hiệu quả để quán triệt trong hội nghị.

Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là khâu quan trọng hàng đầu, cần được ưu tiên thực hiện và phải được triển khai nghiêm túc từ khâu xây dựng, thảo luận, quán triệt, tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phải hoàn thành ngay sau khi học tập, quán triệt.

Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị phải có kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kế hoạch hành động cá nhân của Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị phải được lưu tại cấp ủy nơi công tác và được gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp để làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đánh giá cá nhân người đứng đầu hàng năm cũng như đánh giá trong cả nhiệm kỳ công tác.

Đảng ủy xây dựng chương trình, kế hoạch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2.4. Viết thu hoạch cá nhân

Đảng viên và cán bộ, viên chức, sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết, đều phải viết bài thu hoạch cá nhân (yêu cầu bài thu viết tay, không đánh máy). Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân); những thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp; đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Bài thu hoạch của toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức được lưu tại chi bộ; bài thu hoạch của cán bộ chủ chốt cấp Trường được lưu tại Văn phòng Đảng ủy Trường.

2.5. Báo cáo viên

Đồng chí Bí thư Đảng ủy là người chủ trì, chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức học tập ở Đảng bộ Trường và trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW. Đối với các Nghị quyết khác, báo cáo viên có thể là các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. Văn phòng Đảng ủy Trường

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong Đảng bộ Nhà trường.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ việc học tập, nghiên cứu.

3.2. Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

- Ban Tổ chức Đảng ủy Trường tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư  Ban hành Trung Đảng (khóa XII).

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường tham mưu xây dựng đề cương quán triệt Nghị quyết; tổng hợp, đánh giá bài viết thu hoạch của các đảng viên và cán bộ, viên chức; theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch học tập đối với các chi bộ trực thuộc, báo cáo Đảng ủy và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

3.3. Các chi bộ trực thuộc

- Xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở cấp chi bộ;

- Đôn đốc các đảng viên và cán bộ, viên chức tham gia học tập Nghị quyết đầy đủ và đúng thời gian quy định;

- Báo cáo số lượng đảng viên và cán bộ, viên chức tham gia học tập với Văn phòng Đảng ủy ngay tại hội nghị;

- Thu bài viết thu hoạch của các cá nhân đảng viên, cán bộ, viên chức và nộp bài thu hoạch của các cán bộ chủ chốt cấp Trường đang sinh hoạt tại chi bộ về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 28/01/2017.

Nơi nhận:
- BTG Đảng ủy ĐHTN (b/cáo);
- BTV Đảng ủy Trường (b/cáo);
- BTG ĐU (t/hiện);
- Các chi bộ (t/hiện);
- Các đoàn thể (t/hiện);
- Đăng tải Website Nhà trường (t/hiện);
- Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ

Đã ký

Trần Chí Thiện