CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
12/01/2017 | 77750 lượt xem

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số 07 - CTr/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thái Nguyên, ngày 08 tháng 01 năm 2017

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05), Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Trường với những nội dung sau:

I.    MỤC TIÊU

1- Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên (HS-SV) trong Đảng bộ nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

2- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy các nhân tố tiêu biểu,điển hình để cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, đảng viên, HS-SV tích cực học tập và làm theo Bác.

3- Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Nhà trường để bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả và có sức thuyết phục.

II.     NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

2.1. Tổ chức tuyên truyền, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị 05 và những nội dung cơ bản của tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phân tích, làm rõ những điểm mới trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Tuyên truyền quá trình tổ chức quán triệt và kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, của ngành Giáo dục và của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác. Chú trọng tuyên truyền về những điển hình trong xây dựng, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; về sự gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội trong toàn Trường.

- Phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, thành tích, bệnh thiếu trung thực, nói một đằng, làm một nẻo; đấu tranh chốngchủ nghĩa cá nhân, cục bộ, lợi ích nhóm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên;  lên án những biểu hiện mất dân chủ, xa rời quần chúng, vô cảm với  người lao động, với giảng viên, với sinh viên và với nhân dân; chống lại sự vô trách nhiệm với chất lượng đào tạo và sự phát triển của Nhà trường; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội và phản động.

2.1.2. Hình thức tuyên truyền

Sử dụng linh hoạt các hình thức, các phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của, đơn vị, của chi bộ và của Đảng bộ Nhà trường, tập trung vào một số hình thức chủ yếu sau:

-       Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

-       Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc ngày thành lập của đơn vị, của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị hoặc chi bộ có thể tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Tuổi trẻ học tập và làm theo Bác (nhân ngày 26-3);  Nhà giáo Việt Nam học tập và làm theo Bác (nhân ngày 20-11); Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ (nhân ngày 22-12);.v.v…

-       Các đơn vị, chi bộ có trách nhiệm xây dựng các tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác, tổng kết, giới thiệu gương điển hình; phối hợp với Ban Tuyên giáo của Đảng ủy để xây dựng tin, bài, chương trình nhằm tuyên truyền rộng rãi để toàn thể CBVC và sinh viên trong đơn vị học tập.

-       Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng, chính quyền và đoàn thể trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

-       Có thể tổ chức các cuộc thidưới nhiều hình thức đa dạng (thi viết; thi trắc nghiệm; thi trực tuyến; thi kể chuyện) tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc thi viết về cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác; thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ Nhà trường;

-       Tuyên truyền thông qua báo cáo, kể chuyện tấm gương người tốt của đội ngũ báo cáo viênhoặc thông qua báo cáo tham luận của các tấm gương điển hình từ các chi bộ.

-       Tuyên truyền, cổ động trực quan: Sử dụng các cụm pa nô, tranh ảnh, khẩu hiệu để tuyên truyền. Tham khảo, lựa chọn một số khẩu hiệu trong số các khẩu hiệu sau để tuyên truyền:

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của giảng viên, của sinh viên là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa!

5. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

7. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm!

8. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

-       Thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5) hoặc ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

2.2.       Lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05/TƯ của Đảng bộ gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường

-       Gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CT 05/TW với việc thực hiện chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng tại Đảng bộ Nhà trường và gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả 12 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Trường, 9 Đề án công tác toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và  các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

-  Hàng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện các CT 05, gắn với thực hiện NQ 04 ( Khóa XII) và các đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy Trường và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả thực hiện hàng năm, xây dựng kế hoạch công tác trong năm tiếp theo nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

2.3.    Xây dựng kế hoạch hành động hàng năm của từng chi bộ, từng cá nhân, đảng viên, cán bộ viên chức, HSSV

-       Đảng ủy cung cấp biểu mẫu Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05  của cá nhân đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên và của chi bộ (Ban Tuyên giáo Đảng ủy thiết kế biểu mẫu) để đăng ký hàng năm.

-       Từng cá nhân đảng viên, cán bộ viên chứcxây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05; trong đó đăng ký học tập và làm theo tấm gương của Bác (mỗi năm tập trung đăng ký 1-2 nội dung đang là hạn chế lớn nhất về tư tưởng, đạo đức, phong cách cá nhân), hình thức, phương pháp và mục tiêu và tiến độ thực hiện. Mục tiêu thực hiện phải đảm bảo cụ thể, định lượng để có thể đo lường được.Từng chi bộ xây dựng kế hoạch trên cơ sở tổng hợp các kế hoạch của các nhân đảng viên, cán bộ viên chức, sinh viên;

-       Kế hoạch của từng cá nhân cán bộ, đảng viên được lưu tại chi bộ và các tổ đảng (nếu có). Tổ đảng, chi bộ lấy kết quả thực hiện kế hoạch đó làm một trong các căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên và cán bộ viên chức chưa phải là đảng viên cuối học và cuối mỗi năm dương lịch. Kế hoạch hành động của từng chi bộ được lưu tại chi bộ và Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy Trường lấy kết quả thực hiện kế hoạch hành động đó làm một trong các căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ cuối năm.

-  Đoàn Thanh niên Trườngtổ chức cho các học sinh - sinh viên xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân đoàn viên, từng tập thể chi đoàn. Các bản kế hoạch được lưu tại Chi đoàn và Văn phòng Đoàn Thanh niên. Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường lấy kết quả thực hiện chương trình hành động hoặc kế hoạch đó làm một trong các căn cứ đánh giá, phân loại chất lượng đoàn viên; làm căn cứ giới thiệu các đoàn viên ưu tú để khen thưởng; làm căn cứ để giới thiệu đoàn viên ưu tú để các chi bộ và Đảng bộ các cấp xét kết nạp vào Đảng CSVN.

2.4.          Rà soát, xây dựng các quy định quản lý, đánh giá, phân loại đối với đảng viên, cán bộ, viên chức và HS-SV

Đảng ủy chỉ đạo việc rà soát, xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy định quản lý, đánh giá, phân loại đối với đảng viên, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể rà soát quy định đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, HS-SV; gắn các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá với việc thực hiện Chỉ thị 05.

2.5.    Tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-       Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tổ chức công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết năm 2020 tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả với Đảng ủy cấp trên.

-       Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, tổng kết, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính quyền và đoàn thể xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời và nghiêm túc những tồn tại, hạn chế để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào Chương trình hành động của Đảng ủy, các chi bộ xây dựng Chương trình hành động từ nay đến hết năm 2020 và kế hoạch hàng năm phù hợp với chi bộ, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Trong kế hoạch hàng năm cần nêu rõ công việc phải làm, phân công rõ từng đơn vị (trong chi bộ có nhiều đơn vị), cá nhân phụ trách, lộ trình, điều kiện thực hiện trong từng năm, từng thời điểm cụ thể. Hằng năm, có đánh giá, rút kinh nghiệm, bổ sung kế hoạch cho những năm tiếp theo.

- Ban Tuyên giáo của Đảng ủy phối hợp với Phòng Công tác HS-SV, với Trung tâm Thông tin - Thư viện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nêu rõ công việc và thời gian thực hiện trong từng tuần, tháng, quý, năm.

- Chương trình hành động của các chi bộ gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường. Ban Tuyên giáo Đảng ủy thay mặt Đảng ủy đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Chương trình hành động ở từng chi bộ.

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Ban Dân vận Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy tổ chức, triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả, gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo và các Ban xây dựng Đảng khác của Đảng ủy tổ chức kiểm tra, giám sát và tham mưu cho Đảng ủy để đánh giá kết quả và điều chỉnh hình thức, phương pháp tổ chức đảm bảo tính thiết thực, thích hợp và đạt hiệu quả cao.

- Các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tổ chức thực hiện Chương trình hành động này, hàng năm tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo Đảng ủy.       

Nơi nhận:

- BTV ĐU ĐHTN (b/cáo);

- Ban Tuyên giáo ĐU ĐHTN (b/cáo);

- Đảng ủy Trường (t/hiện);

- Các ban xây dựng Đảng của ĐU Trường (t/hiện);

- Ban Giám hiệu (t/hiện);

- Các đoàn thể (t/hiện);

- Đăng tải Website Nhà trường;

- Lưu VP ĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Trần Chí Thiện