Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí Quốc tế năm 2010
16/03/2017 | 782 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

TS.  Hoàng Thị Thu

Does Foreign Direct Investment promote economic growth in Vietnam?

ASEAN Economic Bulletin,

2

TS. Đỗ Đình Long

Green Growth and Smart Grid: The Role of Information and Communication Technology

Journal of Energy and Climate Change

3

TS. Đỗ Đình Long

The Role of Nuclear Power in Energy and Climate Change in Vietnam”

Green Energy and Technology

4

TS. Đỗ Đình Long

A Study on the Growth Strategy and the Role of Korea National Oil Corporation using Empirical Analysis of Worldwide Oil Companies

 

Proceedings of The 2nd International Symposium Kyoto University Global COE Program, Kyoto, Japan

5

TS. Đỗ Đình Long

A Study on the Growth Strategy and the Role of Korea National Oil Corporation using Empirical Analysis of Worldwide Oil Companies

Proceedings of The Energy and Climate change Conference, Gwangzu, Korea

6

TS. Nguyễn Khánh Doanh

Vietnam’s Tariff Policy in the Reforming Era

Sogang IIAS Research Series on International Affairs

7

TS. Trần Nhuận Kiên, Y. Heo và Lee, Hong Ryul

Dynamic Patterns of Korea-Vietnam Trade Relations

International Area Review

8

TS. Trần Nhuận Kiên

Endogenous Protection, Market Structure and Employment in Vietnam

Sogang IIAS research series on interrnationnal affairs, Vol. 10/2010