Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí Quốc tế năm 2009
16/03/2017 | 739 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

TS. Đỗ Đình Long

Vietnam’s Energy Efficiency: Current Status and Prospect

Proceedings of The Energy Conference, Jeju, Korea

2

TS. Đỗ Đình Long

Prospect of Vietnam’s New and Renewable Energy

Proceedings of The Energy Conference, Jeju, Korea

3

TS. Đỗ Đình Long

The Role of Nuclear Power in Energy and Climate Change in Vietnam

Journal of Energy and Climate Change

4

TS. Đỗ Đình Long

The Role of Nuclear Power in Energy and Climate Change

Proceedings of The 1st International Symposium Kyoto University Global COE Program, Kyoto, Japan

5

TS. Đỗ Đình Long

Promotion Policies of Renewable Energy: Lessons from the Korean Experience for the Vietnamese Case

Proceedings of The Korean Society for New and Renewable Energy Conference, Jeonju, Korea

6

 TS. Trần Nhuận Kiên

và Y. Heo

Impacts of Trade Liberalization on Employment in Vietnam: A System Generalized Method of Moments Estimation

The Developing Economies

7

TS. Trần Nhuận Kiên   và Hong Ryul Lee

Changing Pattern of Korea-Vietnam Trade Relations

Sogang IISA research series on International affairs

8

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Vietnam’s economics reform and development since DOI MOI: achievement and challenges

Statistical publishing house

9

GS. Heo Yoon và TS. Nguyễn Khánh Doanh

Trade Liberalization and Poverty Reduction in Vietnam

The Worl Economy

10

TS. Nguyễn Khánh Doanh và GS. Heo Yoon

Impacts of Trade Liberalisation Commitments on the Vietnamese Economy: A CGE Approach

The World Economy

11

TS. Nguyễn Khánh Doanh và GS. Heo Yoon

AFTA and Trade Diversion: An Empirical Study for Vietnam and Singapore

International Area Review

12

TS. Nguyễn Khánh Doanh , GS. Heo Yoon và TS. Nguyễn Thị Gấm

Impacts of Intellectual Property Right Protection in Foreign Countries on Korea's Exports

Sogang IIAS Research Series on International Affairs