Các công trình Khoa học công bố trên các tạp chí Quốc tế năm 2008
16/03/2017 | 670 lượt xem

Stt

Tên tác giả

Tên bài báo

Tạp chí

1

TS.  Hoàng Thị Thu

Regional determinants of foreign direct investment inflows in Vietnam

Proceedings of The International Colloquium on Asian Business (ICAB)

2

TS. Nguyễn Văn Minh

Improved parallet – iterated pseudo two step RKN methods for BVP

 

Sout3hest Asian Bul4lentin of Math5ematics

3

TS. Đỗ Đình Long

Measure Efficiency and Productivity Changes of Global Power Companies: A Case Study of 25 Power Companies

Procee6dings of The Ene7rgy and Climate Change Conference, Suwon, Korea

4

PGS.TS. Trần Chí Thiện

Properties and motives of Korean FDI into ASEAN

Logos management review

5

PGS.TS. Trần Chí Thiện

ASEAN – South Korea trade cooperation in Integration progress to the region and the world economy

Logos management review