Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026

 06/04/2021  73

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 277/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái nguyên, ngày 6 tháng 4 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 2021 – 2026, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1-Ban chủ nhiệm các Khoa chuyên môn, Viện Đào tạo Quốc tế, trợ lý QLSV, Cố vấn học tập

- Tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin liên quan tới bẩu cử trên website của Nhà trường. Nắm danh sách, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở sinh viên về việc đăng ký bầu cử trong thời gian trước ngày bầu cử. Trong ngày bầu cử tiếp tục tăng cường nhắc nhở, kiểm soát, nắm danh sách và cập nhật tình hình bầu cử thường xuyên về Ban chỉ đạo bầu cử của Trường.

- Yêu cầu sinh viên đăng ký, khai báo thông tin liên quan đến bầu cử và tham gia bầu cử tại nơi thường trú, tạm trú:

+ Sinh viên ở KTX tham gia bầu cử tại tổ bầu cử số 14 Trường Đại học Nông Lâm (danh sách đã được cán bộ KTX lập và đăng tải lên fanpage của KTX).

+ Sinh viên ở cùng gia đình hoặc tạm trú tại các phường, xã khác đăng ký bầu cử tại nơi thường trú, tạm trú.

+ Sinh viên tạm trú trên địa bàn phường Tân Thịnh khai báo thông tin bằng hình thức online (đường link Nhà trường sẽ cung cấp qua hệ thống Cố vấn học tập) và đăng ký bầu cử tại nơi mình cư trú.

- Quán triệt tới toàn bộ sinh viên thuộc lớp mình quản lý một số nội dung sau:

+ Chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

+ Không được viết, vẽ khẩu hiệu, rải tờ rơi, chia sẻ, bình luận các bài viết có nội dung phản động chống phá Đảng, Nhà nước, đặc biệt trên không gian mạng.

+ Chủ động đăng ký tham gia bầu cử tại nơi thường trú hoặc tạm trú, sắp xếp công việc để bảo đảm tham gia bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

2- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

- Phối hợp với phòng CTHSSV và các liên chi đoàn, liên chi hội trong việc tuyên truyền các nội dung trên.

- Xây dựng cơ chế giám sát và chấm điểm rèn luyện cho sinh viên khi tham gia công tác bầu cử.

3- Phòng Hành chính – Tổ chức

- Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ viên chức nắm vững các nội dung liên quan tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026.

- Đảm bảo 100% cán bộ viên chức tham gia bầu cử đúng thời gian.

4- Phòng Công tác HSSV

- Triển khai thực hiện và giám sát kết hoạch, nội dung tuyên truyền bầu cử tới từng lớp và sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuẩn bị pano, áp phích tuyên truyền cho công tác bầu cử.

- Phối hợp với công an, chính quyền rà soát và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng; phối hợp với Ủy ban bầu cử các cấp lập danh sách cử tri tại đơn vị.

- Chỉ đạo bộ phận KTX trong việc lập danh sách, đôn đốc, nhắc nhở sinh viên ở KTX tham gia bầu cử đúng thời gian, địa điểm.

- Phối hợp với các Khoa, Trung tâm, cố vấn học tập trong việc triển khai các nội dung liên quan tới bầu cử.

Để cho việc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ thông báo này.

 

Nơi nhận:

   - BGH (để b/c);

   - Phòng Công tác - HSSV (để t/h);

   - Phòng Hành chính Tổ chức (đểt/h);

   - Đoàn thanh niên, Hội sinh viên (để t/h);

   - BCN các khoa chuyên môn để (để t/h);

   - Viện Đào tạo Quốc tế (để t/h);

   - Đăng tải website;

   - Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS. TS.Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN