Trang thông tin luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Thu

 29/01/2021  515

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế tại các Bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế

Mã số: 9.34.04.10

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thu

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Gấm

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, Luận án là công trình đầu tiên đã kết hợp mối liên hệ giữa các yếu tố đầu vào, đầu ra và quá trình với mô hình chất lượng dịch vụ để đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thứ hai Luận án đánh giá một cách khá toàn diện về thực trạng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế không chỉ tiếp cận từ góc nhìn của người bệnh, dựa trên mô hình SERVPERF về chất lượng dịch vụ thực hiện của Cronin và Tay lor (1992), mà còn nghiên cứu chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tiếp cận từ góc độ nhà quản lý và các cơ sở y tế, dựa trên mô hình của Donabedian (1988) nghiên cứu chất lượng dịch vụ y tế theo quá trình (đầu vào, hoạt động và đầu ra). Nghiên cứu chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế còn có thể phối hợp 2 cách tiếp cận từ phía nhà quản lý và của người bệnh, dựa trên mô hình của Ward và cộng sự (2005).

Thứ ba, Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu và phát hiện các nhân tố: tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình và thủ tục hành chính khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế có ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế và sự hài lòng của bệnh nhân tại các bệnh viện tuyến huyện ở tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, thủ tục hành chính khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế là yếu tố mới được đưa ra áp dụng cho các bệnh viện này. Đồng thời qua kiểm định sự khác biệt giữa sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế theo đặc điểm nhân khẩu - xã hội học đã phát hiện ra 2 yếu tố mới là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đối tượng hưởng % chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế có ảnh hưởng khác nhau đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

Luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu ở chương 1, chương 2, chương 3 của Luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viện nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành Kinh tế nói chung và Quản lý kinh tế nói riêng.

Kết quả nghiên cứu ở chương 4, chương 5 của Luận án là tài liệu tham khảo tốt phục vụ cho các nhà quản lý, các bệnh viện, các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách bảo hiểm y tế tham khảo. Có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

(i) Luận án chưa trực tiếp khảo sát ý kiến đánh giá về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại địa bàn nghiên cứu từ các nhà quản lý, các cán bộ lãnh đạo và nhân viên y tế. (ii) Mô hình tuyến tính sử dụng trong nghiên cứu không phản ánh hết được mối quan hệ tương hỗ phức hợp. Hiện nay, mô hình phương trình cấu trúc (SEM) thường được dùng, trong đó phối hợp được tất cả các kỹ thuật như hồi quy đa biến, phân tích nhân tố và phân tích mối quan hệ tương hỗ giữa các thành tố cho phép kiểm tra mối quan hệ phức hợp trong mô hình. Đây sẽ là nội dung gợi mở cho các hướng nghiên cứu tiếp theo.

PH.D. DISSERTATION INFORMATION

Ph.D Dissertation Title: The Quality of Health Care Services by health insurance at district hospitals in Thai Nguyen province

Major: Economic Management

Code: 9.34.04.10

PhD. Candidate: Nguyen Thi Thu

Scientific Supervisors:  Assoc. Prof. Nguyen Thi Gam

Training institution:  University of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

Firstly, the dissertation is the first research combining the relationship between input, output and process with service quality model to assess the situation of health care services quality by insurance at all district hospitals in Thai Nguyen province.

Secondly, the dissertation comprehensively evaluates the situation of health care service quality at district hospitals in Thai Nguyen province. Research on health care service quality by health insurance is not only approached from the patient's perspective – based on SERVPERF model of service quality by Cronin and Tay lor (1992), but also from research of health insurance quality from the perspective of managers and health facilities - based on Donabedian model (1988) that studies the quality of health services according to the process (inputs, activities and output). Research on the quality of health services by health insurance can also combine two approaches from the management and the patient's based on the model of Ward et al (2005).

Thirdly, the dissertation is the first work researching and discovering the following factors: reliability, responsiveness, service capacity, empathy, tangible means and administrative procedures of health care services by health insurance that affect health care services quality by health insurance and patient satisfaction at district hospitals in Thai Nguyen province. In particular, the administrative procedure of health care services by health insurance is a new factor applied for these hospitals. Moreover, by testing the differences of the patient's satisfaction in health care services quality by health insurance in demographic - sociological characteristics, the research discovered two new factors including the beneficiaries of health insurance and the beneficiaries of the percentage of health insurance costs have different effects on the patient's satisfaction in health care services quality by health insurance.

The dissertation proposed 05 groups of solutions and some recommendations to improve the quality of health care services by health insurance at district hospitals in Thai Nguyen province.

APPLICABILITY IN PRACTICE

The research results in Chapter 1, Chapter 2, and Chapter 3 of the dissertation are useful references for teachers, scientists, research institutes and students majoring in Economics in general and Business Management in particular.

The research results in chapter 4, chapter 5 of the dissertation are useful references for managers, hospitals, departments, and health insurance policy-making and enforcement agency. The results can be used as an important base for district hospitals in Thai Nguyen province to propose solutions to improve the quality of health care services by health insurance.

SOME ISSUEDS FOR FURTHER RESEARCH

(i) The dissertation has not directly surveyed managers, leaders and healthcare staff. in the research area about the assessment of health care services quality by health insurance. (ii) The linear model used in the research does not fully reflect the complex mutual relationship. Currently, structural equation model (SEM) with all techniques such as multivariate regression, factor analysis and mutual relationship analysis between permissible elements is often used to test the complex relationships in the model. This will be the suggestive content for the next research directions.

NHẤN VÀO ĐỂ TẢI CÁC TỆP TIN 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN