Thực hiện BHYT năm 2021 cho sinh viên (Lần 2)

 11/01/2021  111

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 16/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v thực hiện BHYT năm 2021 cho sinh viên (Lần 2)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 01 năm 2021

        

                                                  Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các Khoa

                                                    - Viện Đào tạo Quốc tế

                               

Thực hiện Hướng dẫn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021. Trường Đại học Kinh tế và QTKD đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp triển khai cho sinh viên tham gia BHYT năm 2021 (Lần 2) như sau:

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHYT NĂM 2021

+ Áp dụng đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn (trừ những sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật BHYT; sinh viên K17 đã tham gia BHYT có thời hạn đến 31/12/2021; sinh viên K14, K15, K16 đã tham gia BHYT lần 1).

+ Sinh viên người nước ngoài hệ chính quy tập trung dài hạn được cấp học bổng từ ngân sách Nhà nước.

MỨC PHÍ ĐÓNG BHYT NĂM 2021

+ Đối với sinh viên K14 mức đóng: 234.675đ/sinh viên/5 tháng (Hai trăm ba mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi lăm đồng/sinh viên/5 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2021 đến hết 30/6/2021. (đề nghị thu đúng mức đóng đã ghi, không gia hạn thêm);

+ Đối với sinh viên K15, K16, K17 mức đóng: 516.285đ/sinh viên/11 tháng (Năm trăm mười sáu nghìn hai trăm tám mươi lăm đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2021 đến hết 31/12/2021;

+ Đối với sinh viên người nước ngoài mức đóng: 737.550đ/sinh viên/11 tháng (Bảy trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm năm mươi đồng/sinh viên/11 tháng). Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 01/02/2021 đến hết 31/12/2021;

Ban cán sự các lớp thu tiền BHYT, lập danh sách (theo mẫu đính kèm) và nộp bản giấy về phòng Kế hoạch Tài chính-208), bản điện tử về phòng Công tác HSSV theo địa chỉ email: vanngoc@tueba.edu.vn) muộn nhất ngày 22/01/2021.

Lưu ý: Đề nghị sinh viên thực hiện đúng thời gian quy định, sau ngày 22/01/2021 Nhà trường sẽ không tiến hành thu bổ sung nữa.

Đối với sinh viên đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác được cấp miễn phí thẻ BHYT hoặc thẻ BHYT vẫn còn giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2020, Ban cán sự các lớp thu bản photo thẻ BHYT (hoặc minh chứng đã tham gia BHYT) năm 2021 và nộp theo lớp về phòng Công tác HSSV-109 (gặp cô Vân) muộn nhất ngày 22/01/2021.

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, viện Đào tạo Quốc tế đôn đốc sinh viên của đơn vị mình nghiêm túc thực hiện. Sau ngày 22/01/2021 sinh viên nào không tham gia BHYT sẽ bị xử lý theo quy chế HSSV và tự chịu mọi trách nhiệm phát sinh xảy ra.

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Như kính gửi (để t/h);

- Đăng tải website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN