Thông tin công khai theo thông tư 36/2017 năm học 2020-2021

 25/06/2021  575

1. CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIAO DỤC VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỰC TẾ

a) Cam kết chất lượng giáo dục

BIỂU MẪU 17: Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học

BIỂU MẪU 17: Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ

BIỂU MẪU 17: Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ

b) Chất lượng giáo dục thực tế

BIỂU MẪU 18: A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo

BIỂU MẪU 18: B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

Biểu 18C – ĐHTN – Đào tạo SĐH

BIỂU MẪU 18: C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

                                  Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán Kiểm toán

 

                                  Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kế toán

                                  Biểu 18C- Đại học: CTĐT Kinh doanh quốc tế

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế đầu tư

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế NN & PTNT

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế phát triển

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Kinh tế y tế

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Luật kinh doanh

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Phân tích đầu tư tài chính

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý công

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản lý kinh tế

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị kinh doanh

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Quản trị Marketing

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính doanh nghiệp

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Tài chính ngân hàng

                                  Biểu 18C - Đại học: CTĐT Thương mại quốc tế

 

                                  Biểu 18C - Thạc sĩ Quản lý kinh tế

                                  Biểu 18C- Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

                                  Biểu 18C - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

                                  Biểu 18C- Thạc sĩ Kế toán

                                  Biểu 18C- Tiến sĩ Quản lý kinh tế

                                  Biểu 18C- Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp

2. BIỂU MẪU 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

2. BIỂU MẪU 18: E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Kinh tế

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Kế toán   

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Ngân hàng - Tài chính

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản lý - Luật kinh tế 

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Quản trị kinh doanh

                                   Biểu 18E - Đại học - Khoa Marketing - Thương mại và du lịch

                                   Biểu 18E - Sau đại học

2. BIỂU MẪU 18: G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

2. BIỂU MẪU 18H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

    BIỂU MẪU 18: I. Công khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

    BIỂU MẪU 18: K. Công khai kết quả đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục 

 

   BIỂU MẪU 18:  Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học: http://tueba.edu.vn/chuyen-mucs/van-bang-chung-chi-43-42.html

   BIỂU MẪU 18:     Công khai thông tin các hoạt động liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài

                                - Trong nước: http://tueba.edu.vn/chuyen-mucs/dao-tao-24-2.html

                                - Quốc tế http://iie.tueba.edu.vn

 

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

BIỂU MẪU 19A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

BIỂU MẪU 19: B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

BIỂU MẪU 19: C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

BIỂU MẪU 19: D. Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

Một số hình ảnh giới thiệu về CSVC của Nhà trường: http://tueba.edu.vn/bai-viet/Mot-So-Hinh-Anh-Ve-Nha-Truong-1104.html

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

BIỂU MẪU 20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

                                       Đại học

                                       Sau đại học

BIỂU MẪU 20:   B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

                                        Đại học

                                        Sau đại học

BIỂU MẪU 20:  C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

3. Công khai thu chi tài chính

BIỂU MẪU 21Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác

Chính sách học bổng

Kết quả thực hiện năm học chính sách học bổng theo năm học 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN