Thông báo Về việc thu học phí sau đại học (lần 3)

 15/01/2021  589

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:33/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí sau đại học (lần 3)

 

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020 về việc quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ thông báo số 1087/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 16/11/2020 về việc thu học phí sau đại học năm học 2020-2021;

Căn cứ thông báo số 1239/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 21/12/2020 về việc thu học phí cao học;

Căn cứ thông báo số 1243/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 22/12/2020 về việc thu học phí nghiên cứu sinh;

 Hiện nay, còn nhiều học viên các lớp sau đại học chưa nộp học phí (Danh sách kèm theo).

Nhà trường thông báo tới toàn thể học viên như sau:

1. Thời gian thu học phí:

- Đối với lớp Nghiên cứu sinh và cao học K14, K15: Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 22/01/2021.

- Đối với lớp cao học K16, K17: Nộp học phí trước khi thi kết thúc học phần của kỳ học là 03 ngày (học viên nợ học phí sẽ không được dự thi).

2. Hình thức thu, địa điểm thu tiền

- Nộp bằng tiền mặt: Tại phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

- Nộp bằng chuyển khoản:

Số Tài khoản: 39010009999968

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Lưu ý:  Khi nộp tiền vào tài khoản nhà trường, đề nghị ghi đầy đủ Họ tên, lớp ở dòng nội dung trên giấy nộp tiền (Ví dụ: Nguyễn Văn A , CH K17QLKT A nộp HP).

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng Đào tạo (đôn đốc người học);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN