Thông báo Về việc thu học phí nghiên cứu sinh

 22/12/2020  505

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1243/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Thái Nguyên, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thu học phí nghiên cứu sinh

 

Căn cứ Quyết định số 1837/QĐ-ĐHTN ngày 14/9/2020 về việc quy định mức thu học phí năm học 2020-2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Nhà trường đã có thông báo số 1087/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 16/11/2020 về việc thu học phí sau đại học năm học 2020-2021 từ ngày 01/12/2020 đến ngày 15/12/2020. Hiện nay, còn nhiều nghiên cứu sinh chưa nộp học phí (Có danh sách kèm theo).

Nhà trường thông báo tới toàn thể nghiên cứu sinh như sau:

1. Thời gian thu học phí:

Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 28/12/2020.

2. Hình thức thu, địa điểm thu tiền

- Nộp bằng tiền mặt: Tại phòng 208 - Nhà làm việc và nghiên cứu Trường ĐH Kinh tế và QTKD.

- Nộp bằng chuyển khoản:

Số Tài khoản: 39010009999968

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

Lưu ý:  Khi nộp tiền vào tài khoản nhà trường, đề nghị ghi đầy đủ Họ tên, lớp ở dòng nội dung trên giấy nộp tiền (Ví dụ: Nguyễn Văn A , NCS K12 nộp HP).

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Phòng Đào tạo (thông báo

tới người học);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH-TC

 

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN