Thông báo V/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

 28/10/2020  699

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 1001 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   26 tháng 10 năm 2020

                                                            Kính gửi:        -    Lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm, Viện

                                                                                             -    Ban chủ nhiệm các khoa

                                                                                             -    Các tổ chức Đoàn thể

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020-2021; Nhà trường thông báo tới toàn thể giảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên thuộc thành phần tham dự như sau :

1. Thời gian tổ chức: 7h30’ ngày 5/11/2020 (Thứ Năm)

2. Địa điểm tổ chức: Sân khấu ngoài trời – Trường ĐHKT&QTKD

3. Thành phần tham gia

- BCH Đảng bộ, BGH, BCH Công đoàn, Hội đồng Trường, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thư kí Hội SV;

- Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh, Trưởng Ban liên lạc CLB Hưu trí Nhà trường;

- Chi ủy các chi bộ, Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng chức năng, BCN các Khoa, Ban Giám đốc Trung Tâm, Viện;

- Toàn thể Giảng viên, CBVC của Nhà trường (trừ GV có giờ lên lớp);

- Toàn thể SV K17; BCS, BCH Chi đoàn các lớp K14, K15, K16;

- Toàn thể Lưu học sinh khóa mới;

- Sinh viên được nhận học bổng theo Quyết định;

- Đại biểu mời.

4.Trang phục:

 - Đối với sinh viên: trang trọng, lịch sự

 - Đối với CBVC, giảng viên: Nam: Áo sơ mi sáng màu, thắt ca-vat; Nữ: Áo dài

Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thông báo, quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên theo thành phần ở trên thuộc đơn vị mình quản lý dự Lễ Khai giảng năm học 2020- 2021 đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:     

-  BGH (b/c);

-  Như kính gửi;

-  Đăng tải website;

-  Lưu VT,CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN