Thông báo V/v cấp căn cước công dân

 19/01/2021  322

                  

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 39/ ĐHKT & QTKD - HSSV

V/v cấp căn cước công dân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   18     tháng 1 năm 2021

                 

                              Kính gửi:     -   BCN Khoa Kinh tế;

                                                  -   BCN Khoa Kế toán;

                                                  -  BCN Khoa Quản trị;

                                                  -  BCN Khoa Ngân hàng Tài chính;

                                                  - BCN Khoa Quản lý - Luật kinh tế;

                                                  - BCN Khoa QTM Thương mại và DL;

                            - Viện đào tạo quốc tế;

 

- Thực hiện hướng dẫn số 4488/CATP (QLHC) ngày 17/1/2020 của công an Thành phố Thái Nguyên v/v thực hiện cấp căn cước công dân(CCCD) trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

- Theo văn bản số đến 206/UBND-CAP ngày 17/12/2020 v/v phối hợp tiến hành rà soát thống kê danh sách công dân đủ 14 tuổi trở lên trong diện được cấp CCCD.

- Yêu cầu BCN các Khoa, viện Đào tạo Quốc tế có trách nhiệm đôn đốc Cố vấn học tập, ban cán sự các lớp HSSV tổ chức cho sinh viên có nhu cầu cấp CCCD (kinh phí theo quy định của công an phường) lập danh sách gửi về phòng Công tác - HSSV (Bộ phận QLSV ngoại trú) Đ/c Thao  SĐT:  0912 735 447,  0972 406 947 ;  Emai: (lamthaongoaitru@Gmail.com) trước ngày 05 tháng 2 năm 2021 để tổng hợp.

       Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải wepsife;
- Lưu văn thư CTSV;
 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC - HSSV
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 


(Đã ký)


ThS. Đặng Tất Thắng
 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN