Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Thông báo v/v Bán thiết bị tài sản, công cụ dụng cụ năm 2020

 09/11/2020  167

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   1055     /ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v: Bán tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày   06  tháng 11  năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân

Thực hiện Quyết định số 2084/QĐ-ĐHTN ngày 12/10/2020 về việc thanh lý tài sản Nhà nước của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

Thực hiện Quyết định số 949/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 15/10/2020 về việc thanh lý công cụ, dụng cụ năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2020 ngày 06/11/2020 của Nhà trường.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thanh lý các tài sản, thiết bị (biểu số 01), công cụ dụng cụ (biểu số 02). Nhà trường có kế hoạch bán số tài sản, công cụ dụng cụ trên với hình thức đấu giá công khai và bán trọn gói cả lô hàng, không bán lẻ. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đến đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian tham gia đăng ký đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý từ 8h ngày 09/11/2020 hết hạn vào 17h ngày 13/11/2020, tại phòng 105 - Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh (gặp đồng chí Nguyễn Thị Hồng – số ĐT 02083.547784).

 

Nơi nhận:

   - BGH (b/cáo)

   - Như trên (để t/h);

   - Đăng website;

   - Lưu VT, QTPV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN