Tham gia hợp đồng thấu chi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

 13/01/2021  92

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:      20   /TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  13  tháng 01 năm 2021

 

THÔNG BÁO
V/v tham gia hợp đồng thấu chi của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam,

chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

 

Căn cứ Biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Danh sách cán bộ viên chức và người lao động đến hạn thấu chi của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Nhà trường thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong trường mẫu hồ sơ vay thấu chi và Danh sách cán bộ viên chức và người lao động sắp hết hạn thấu chi (Có danh sách kèm theo).

Trường hợp cá nhân có nhu cầu gia hạn thấu chi, cá nhân làm mẫu 24/THE nộp tại phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu (Có mẫu kèm theo).

Sau khi Nhà trường xác nhận mẫu 24/THE, cá nhân trực tiếp mang ra Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên cùng với bản phô tô Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

                             

(Đã ký)

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN