Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 01/02/2021  117

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 77/CV-ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29  tháng 01 năm 2021

 

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể

 

Thực hiện Chỉ th số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ  về một số biện pháp cấp bách thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 380/UBND-KGVX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; Công văn số 150/ĐHTN ngày 28/01/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngày 28/01/2021 của trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Nhà trường yêu cầu các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong trường tăng cường tuyên truyền cho CBVC, NLĐ và người học về công tác phòng chống dịch Covid - 19. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định, có hình thức xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

2. Thực hiện nghiêm túc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Đại học Thái Nguyên và Nhà trường. Bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống, diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

3. Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động, người học (CB, VC, NLD, NH) thực hiệm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Đeo khẩu trang; Giữ khoảng cách nơi công cộng; Hạn chế tụ tập đông người;  Khử khuẩn và khai báo Y tế.

4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tăng cường công tác quản lý, rà soát, thống kê theo dõi tình hình CB, VC, NLĐ, NH đặc biệt là các trường hợp  trở về từ vùng có dịch, các trường  hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khoẻ phù hợp. Trưởng các đơn vị, đoàn thể có trách nhiệm báo cáo về CBVC, NLĐ, NH thuộc đơn vị mình quản lý cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Nhà trường trước 14h30’ hàng ngày.

5. Yêu cầu rà soát, bổ xung thuốc, hoá chất, trang thiết bị y tế phòng chống dịch (nước sát khuẩn tay, khẩu trang, găng tay…) và các điều kiện cơ sở vật chất  khác để đảm bảo phòng chống dịch.

6. Tổ chức đón tết cho lưu học sinh và cán bộ giảng viên nước ngoài không về nước, NH có hộ khẩu thường trú tại các địa phương có dịch (nếu ở lại Thái Nguyên).

 7. Tất cả các trường hợp CB, VC, NLĐ, NH có biểu hiện ho, sốt bất thường hoặc nghi nhiễm Covid - 19 đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo, thông tin khẩn cấp tới Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 trường Đại học Kinh tế & QTKD qua zalo, email (Thường trực Covid-19 ĐH Kinh tế & QTKD) hoặc qua đường dây nóng: 0917.802.326 (đồng chí Hoàng Lê Lệ, Uỷ viên thư ký BCĐ) và các cơ quan y tế địa phương.

Trường Đại học Kinh tế & QTKD yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN