QUYẾT ĐỊNH Về việc miễn học phí học phần tin học đại cương sau quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên đạt chuẩn về tin học theo quyết định

 18/05/2017  429

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:   479/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 18 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn học phí học phần tin học đại cương sau quyết định miễn, giảm học phí cho sinh viên đạt chuẩn về tin học theo quyết định
số 83/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/01/2017


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGD ĐT ngày 20/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ – TTg ngày 02/8/2004  của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 20/01/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc miễn học phần Tin học đại cương cho sinh viên đạt chuẩn về Tin học;

Căn cứ Công văn số 69/CV-ĐT ngày 31/3/2017 của Phòng Đào tạo về việc chỉnh sửa mã sinh viên trong danh sách miễn tin học đại cương;

Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 03/5/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ đại học chính quy trên phần mềm quản lý học phí IU;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn học phí học phần tin học đại cương cho 552 sinh viên hệ đại học chính quy  theo mức học phí năm học 2016-2017 vào học kỳ II năm học 2016-2017 trên hệ thống quản lý đào tạo IU với tổng số tiền là: 288.735.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn./.)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách kèm theo

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, KHTC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Trần Quang Huy


BÀI VIẾT LIÊN QUAN