Phối hợp rà soát và cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với NH tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng VssID

 04/11/2022  220

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1259/ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v phối hợp rà soát và cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với NH tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng VssID

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 03 tháng 11 năm 2022

         

Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các khoa;

      - Lãnh đạo Viện Đào tạo Quốc tế.

                                 

Thực hiện Hướng dẫn số 1533/HD-ĐHTN-BHXH ngày 06/9/2022 của Đại học Thái Nguyên và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Công văn số 2016/ĐHTN-CTHSSV ngày 28/10/2022 của Đại học Thái Nguyên về việc Phối hợp rà soát và cập nhật bổ sung Định danh cá nhân (ĐDCN)/Căn cước công dân (CCCD) đối với người học (NH) tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng VssID;

Nhằm đảm bảo từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ BHYT đi khám chữa bệnh;

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa quản lý các ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác BHYT cho sinh viên K19, chỉ đạo, giao nhiệm vụ tới Cố vấn học tập rà soát và lập danh sách SV tham gia BHYT đảm bảo 100% SV tham gia BHYT.

2. Hướng dẫn SV toàn Trường cài đặt VssID theo địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

3. Các Khoa/Viện lập danh sách từng lớp (theo mẫu đính kèm) và gửi về Phòng Công tác HSSV - 109 chậm nhất 16h30 ngày 10/11/2022 (Thứ 5), bản điện tử theo địa chỉ email: vanngoc@tueba.edu.vn để Nhà trường tổng hợp báo cáo Đại học Thái Nguyên.

Bảo hiểm Y tế là bảo hiểm bắt buộc đối với sinh viên, Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa quản lý các ngành đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị mình nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Như trên (t/h);

- Đăng tải website Trường;

- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 TS. Bùi Nữ Hoàng Anh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN