Lập danh sách hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR cho sinh viên trở lại học tập trung tại trường

 04/11/2021  2402

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1076 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v lập danh sách sinh viên được hỗ trợ kinh phí xét nghiệm PCR khi trở lại học tập trung tại trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:     - Các khoa chuyên môn

                           - Viện Đào tạo Quốc tế

 

Căn cứ công văn số 935/ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 27/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc tổ chức cho người học trở lại trường học tập trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, Nhà trường hỗ trợ kinh phí xét nghiệm đối với các sinh viên ngoại tỉnh Thái Nguyên thuộc các đối tượng chính sách do Nhà nước quy định là 250.000 vnđ/sv (Hai trăm năm mươi nghìn đồng). Nhà trường đề nghị các Khoa lập danh sách sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý (căn cứ vào danh sách sinh viên thuộc đối tượng chính sách do Nhà nước quy định có HKTT ngoại tỉnh Thái Nguyên kèm theo) đã thực hiện xét nghiệm PCR và có phiếu kết quả xét nghiệm trong khoảng thời gian từ ngày 28/9/2021 đến ngày 19/10/2021.(Download Mẫu lập danh sách)

Danh sách gửi về phòng Công tác HSSV trước ngày 25/11/2021 (bản mềm gửi theo địa chỉ email: phamnga@tueba.edu.vn) để Nhà trường thực hiện chi hỗ trợ cho sinh viên. Sau thời hạn trên, đơn vị nào không nộp danh sách thì Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết.

Nhận được công văn này đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo Quốc tế triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như trên ;

- Đăng tải Website;                                                                

- Lưu VT, CTSV

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN