Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2021 ( Đợt 2)

 07/01/2022  625

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 36 /TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  07 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức năm 2021 ( Đợt 2)

 

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế về việc “hướng dẫn khám sức khoẻ”

Căn cứ Quyết định  22/2017/QĐ- UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Nhà trường tổ chức Khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, viên chức với các nội dung sau:

I. Nội dung khám

- Khám Thể lực.

- Khám kiểm tra lâm sàng nội khoa.

- Xét nghiệm sinh hóa máu: SGOT, SGPT, Ure, Creatinin, A.uric, Glucoza, Choleterol, Triglycerit máu.

- Xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu 18TS.

- Xét nghiệm Tổng phân tích nước tiểu 10TS.

- Siêu âm ổ bụng (gan, thận, lách, hạch,phần phụ…).

- Điện tâm đồ.

Nhà trường thanh toán các nội dung khám trên, cán bộ, viên chức có nhu cầu làm thêm các dịch vụ khác đăng ký khám và thanh toán trực tiếp với cơ sở y tế khám sức khoẻ.

II. Lịch lấy máu, nước tiểu xét nghiệm.

- Thời gian lấy máu, nước tiểu xét nghiệm: Buổi sáng ngày 11, 12 tháng 01 năm 2022.

- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Stt

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

1

Phòng Hành chính - Tổ chức

Thứ 3, ngày 11/01/2022

Từ 7h30 đến 9h30’

Bàn số 1

Trạm Y tế

2

Phòng Đào tạo

3

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

4

Khoa Khoa học cơ bản

Bàn số 2

GĐ GK1

 

5

Tạp chí Kinh tế - Quản trị kinh doanh

6

Khoa Kinh tế

Thứ 4, ngày 12/01/2022

Từ 7h30’ đến 9h30’

 

Bàn số 1

Trạm Y tế

7

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

8

Khoa Quản lý Luật - Kinh tế

Bàn số 2

GĐ GK1

9

Viện Đào tạo Quốc tế

III. Lịch khám và địa điểm khám sức khỏe.

- Thời gian khám sức khỏe:

Stt

Đơn vị

Thời gian

Ghi chú

1

Phòng Hành chính - Tổ chức

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’ buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 3, ngày 11/01/2022.

 

2

Phòng Đào tạo

3

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế.

4

Khoa Quan lý Luật - Kinh tế

5

Khoa Khoa học cơ bản

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’,  buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 4, ngày 12/01/2022.

 

6

Tạp chí Kinh tế - Quản trị kinh doanh

7

Khoa Kinh tế

Buổi sáng Từ 7h30’ đến 11h00’ buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 5, ngày 13/01/2022.

 

8

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

9

Viện đào tạo Quốc tế

10

Khám các cán bộ, giáo viên có lý do đặc biệt

Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00’ Buổi chiều từ 13h30’ đến 16h30’ Thứ 6, ngày 14/01/2022

 

- Địa điểm khám sức khỏe

Phòng Khám đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên, Khu đô thị Hồ Xương Rồng, Phường Phan Đình Phùng - Thành phố Thái Nguyên (có sơ đồ kèm theo)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo, chỉ đạo cho cán bộ, viên chức tham gia khám sức khoẻ, đúng thời gian và đạt 100% quân số.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCĐ (chỉ đạo);

- Các đơn vị (thực hiện);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, QTPV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG QT-PV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Ths. Nguyễn Thị Hồng

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN