Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh Doanh - ĐH Thái Nguyên


Khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K17 nhập trường năm 2020

 06/11/2020  322

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số: 1054/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K17 nhập trường năm 2020

         

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 09/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch số 1053/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 06/11/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K17 nhập trường năm 2020.

Nhằm kiểm tra, đánh giá sức khỏe đầu vào của sinh viên, Nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K17 theo lịch cụ thể như sau:

 

Thứ, ngày

Buổi

Thời gian

Lớp

Địa điểm

Thứ 4

11/11/2020

Sáng

7h30-8h15

K17-Kế toán 1

Trạm Y tế

Trường Đại học Kinh tế

và Quản trị KD

8h15-9h00

K17-Kế toán 2

9h00-9h40

K17-Kế toán 3

9h40-10h20

K17-Kế toán 4

10h20-11h00

K17-Kế toán 5

Chiều

13h30-14h10

K17-Kế toán 6

14h10-14h50

K17-Kế toán 7

14h50-15h30

K17-Kế toán 8

15h30-16h00

K17-Chất lượng cao 1

16h00-16h30

K17-Chất lượng cao 2

Thứ 5

12/11/2020

 

Sáng

 

7h30-8h15

K17-QTKD 1

8h15-9h00

K17-QTKD 2

9h00-9h40

K17-QTKD 3

9h40-10h20

K17-QTKD 4

10h20-11h00

K17-Logistics

Chiều

13h30-14h20

K17-TCNH 1

14h20-15h10

K17-TCNH 2

15h10-15h50

K17-Luật kinh tế

15h50-16h30

K17-Quản lý công

Thứ 6

13/11/2020

Sáng

7h30-8h15

K17-Marketing 1

8h15-9h00

K17-Marketing 2

9h00-9h40

K17-QTDV DL&LH

9h40-10h20

K17-KDQT

K17-Kinh tế

10h20-11h00

K17-KTĐT

K17-KTPT

Chiều

13h30-16h30

Khám vét

Ghi chú: Những sinh viên nào có lịch học trùng với lịch khám sức khỏe thì đăng ký đi khám vào buổi khác trong lịch khám sức khỏe.

 Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc sinh viên của lớp mình đến khám sức khỏe theo đúng thời gian quy định. Nếu sinh viên nào không đến sẽ bị xử lý theo Quy chế công tác sinh viên./.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Các Khoa (để t/h);

- Đăng tải Website Trường;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN