Kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 18/04/2022  222

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Quyết định 751/20121/QĐ – ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 20/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Ban hành kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh giai đoạn 2021 -2025;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo việc xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021, như sau:

            1. Nhu cầu bổ nhiệm

TT

Ngành

Chuyên ngành

Nhu cầu năm 2021

Giáo sư, Phó giáo sư

1

Kinh tế

Quản trị - Quản lý

02

            2. Điều kiện xét bổ nhiệm; hồ sơ xét bổ nhiệm:

Điều kiện xét bổ nhiệm và hồ sơ xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư  (theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Đến ngày 15/4/2022, Phòng Hành chính –Tổ chức đã nhận được 01 hồ sơ đề nghị xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Tiến sĩ Đinh Hồng Linh.

             3. Kết quả xét bổ nhiệm

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị doanh đã thực hiện các thủ tục bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư: Đã triệu tập hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường đã tiến hành họp xét bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư cho Tiến sĩ Đinh Hồng Linh vào 8h00 ngày 18 tháng 4 năm 2022.

Hội nghị đã thảo luận và bỏ phiếu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư đối với Tiến sĩ Đinh Hồng Linh: Kết quả đạt yêu cầu bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị doanh. (100% thành viên dự họp đồng ý bổ nhiệm)

            Trường Đại học Kinh tế và Quản trị doanh thực hiện công khai kết quả xét bổ nhiệm  chức danh Phó giáo sư theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN