Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2019 CNĐT: TS. Nguyễn Trọng Bắc - Mã số: B2019-TNA-02.T

 23/12/2020  428

Kết quả nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ triển khai từ năm 2019: Xây dựng mã lượng tử từ mã nghiệm lặp trên vành giao hoán hữu hạn - Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Bắc - Mã số: B2019-TNA-02.T

Thực hiện Quyết định số 4325/QĐ-BGDĐT, ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Xây dựng mã lượng tử từ mã nghiệm lặp trên vành giao hoán hữu hạn -  Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trọng Bắc, mã số: B2019-TNA-02.T đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Đỗ Anh Tài – Trường Đại học Kinh tế & QTKD – Chủ tịch Hội đồng, TS. Đặng Thị Oanh – Cục Công nghệ Thông tin - Bộ GD&ĐT, TS. Bùi Thế Hùng – Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN, TS. Mai Anh Khoa – Đại học Thái Nguyên, PGS. TS. Trần Văn Quyết – Trường Đại học Kinh tế & QTKD - ĐHTN, TS. Vũ Mạnh Xuân – Trường ĐH Việt Bắc, PGS.TS. Phạm Việt Đức – Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên, TS. Ngô Văn Định – Trường ĐH Khoa học – ĐHTN, TS. Đàm Thanh Phương – Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐHTN.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: 03 bài báo đăng trên tạp chí ISI và hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên. Đặc biệt, đề tài đã có sản phẩm vượt trội so với thuyết minh và hợp đồng: có thêm 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí ISI.

Kết quả, Hội đồng xếp loại đề tài đạt loại “Đạt”.

 

 

PHÒNG KHCN&HTQT


BÀI VIẾT LIÊN QUAN