Công khai thông tin theo thông tư 36/2017 năm 2019

 23/12/2019  637

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục

BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Đại học

1. BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Thạc sĩ

1. BIỂU MẪU 17Cam kết công khai chất lượng đào tạo trình độ Tiến sĩ

b) Chất lượng giáo dục thực tế

   BIỂU MẪU 18A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo

2. BIỂU MẪU 18B. Công khai thông tin về SV tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường

2. BIỂU MẪU 18C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

2. BIỂU MẪU 18D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

2. BIỂU MẪU 18E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

2. BIỂU MẪU 18G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

2. BIỂU MẪU 18H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức

    BIỂU MẪU 18I. Công khai thông tin về các hoạt động NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

    BIỂU MẪU 18: K. Công khai kết quả đánh giá ngoài của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục

                                – Báo cáo đánh giá ngoài Trường ĐH Kinh tế & QTKD (do TT KĐCL GD ban hành)

   BIỂU MẪU 18:  Công khai thông tin liên quan về văn bằng, chứng chỉ cho người học: http://cthssv.tueba.edu.vn/phong/cong-tac-hssv/chuyen-muc/so-cap-bang-tn-dai-hoc-1116.htm

BIỂU MẪU 18:     Công khai thông tin các hoạt động liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài

– Trong nước: http://tueba.edu.vn/chuyen-muc/dao-tao-sau-dai-hoc-742.htm

– Quốc tế http://htqt.tueba.edu.vn/trung-tam/hop_tac_quoc_te_ve_dao_tao_va_do_hoc/trang-chu/

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Công khai thông tin về cơ sở vật chất

   BIỂU MẪU 19A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

3. BIỂU MẪU 19B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành

3. BIỂU MẪU 19C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

3. BIỂU MẪU 19D. Công khai diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

Một số hình ảnh giới thiệu về CSVC của Nhà trường: http://qtpv.tueba.edu.vn/phong/quan-tri-phuc-vu/bai-viet/3-cong-khai/mot-so-hinh-anh-ve-nha-truong-6598.htm

2.2. Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên

   BIỂU MẪU 20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Đại học)

4. BIỂU MẪU 20A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (Sau đại học)

4. BIỂU MẪU 20B. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

4. BIỂU MẪU 20: C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

3. Công khai thu chi tài chính

– BIỂU MẪU 21


BÀI VIẾT LIÊN QUAN