Chi trả chế độ cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)

 30/06/2021  550

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  629/TB-ĐHKT&QTKD-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  29 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO
V/v chi trả chế độ cho sinh viên học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2)

 

 

Thực hiện kế hoạch chi trả chế độ sinh viên năm học 2020-2021, Nhà trường thực hiện chi trả cho sinh viên được hưởng chế độ học kỳ II năm học 2020-2021 (Đợt 2) (Danh sách kèm theo) như sau:

1. Hình thức chi trả:

Chuyển khoản vào tài khoản thẻ ngân hàng Agribank của sinh viên (Thẻ sinh viên tích hợp với thẻ ngân hàng Agribank).

2. Thời gian, địa điểm chi trả:

Dự kiến chuyển khoản vào tài khoản sinh viên trong tháng 7/2021.

3. Những lưu ý với sinh viên:

- Sinh viên kiểm tra, đối chiếu số tài khoản và số tiền được hưởng theo danh sách đính kèm.

- Những sinh viên đã có số tài khoản trong danh sách nhưng tài khoản đã bị khoá, sinh viên mang Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân ra ngân hàng Agribank gần nhất để làm thủ tục mở lại tài khoản.

- Sinh viên còn nợ học phí phải thực hiện nộp học phí đầy đủ với nhà trường.

- Trường hợp sinh viên phát hiện sự chênh lệch hoặc chưa có số tài khoản trong danh sách thì phản hồi ngay về phòng 208, Nhà làm việc và nghiên cứu trước ngày 06/7/2021 (liên hệ thầy Nguyễn Văn Huy, điện thoại: 0915995662).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/cáo);

- Phòng CT-HSSV (gửi SMS);

- BCN các Khoa (t/báo tới SV);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, KH-TC.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KH – TC

                        

 (Đã ký)     

 

 

ThS. Đặng Quỳnh Trinh


BÀI VIẾT LIÊN QUAN