Bộ môn Ngân hàng

 09/04/2017  326

Danh sách giảng viên trong Bộ môn:

1. PGS.TS. Hoàng Thị Thu - Trưởng khoa

2. TS. Đỗ Kim Dư - P. Trưởng khoa

3. TS. Hà Thị Thanh Nga - Trưởng bộ môn 

4. Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung - Kiêm nhiệm

5. Ths. Phùng Thị Thu Hà - Phó trưởng Bộ môn

6. Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

7. Ths. Chu Thị Thức

8. Ths. Vũ Bích Vân

9. Ths. Lê Thu Hoài

10. Ths. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

11. Ths.Trần Đình Mạnh

12. Ths. Mai Thanh Giang

13. Ths. Lã Thị Kim Anh

Các môn học đảm nhiệm:

STT

MÔN HỌC

MỤC ĐÍCH MÔN HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

1

Tài chính quốc tế

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính quốc tế, giúp người học nắm vững các nghiệp vụ tài chính quốc tế (ở giác độ phương pháp luận) để xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội. gắn liền với hoạt động tài chính quốc tế. 

1. Giáo trình Tài chính quốc tế (PGS. TS. Hoàng Thị Thu)

2. Giáo trình Tài chính quốc tế (PGS.TS- Đinh Trọng Thịnh)

 

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.Ths. Phùng Thị Thu Hà

3.Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

2

Thanh toán quốc tế

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản liên quan đến lĩnh vực thanh toán quốc tế, đặc biệt là: những vấn chung về thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái và chế độ quản lý ngoại hối của Việt Nam; các phương tiện và phương thức thanh toán áp dụng trong các thương vụ quốc tế. 

1.Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương( GS.TS. Nguyễn Văn Tiến)

2. Giáo trình Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế ( GS. Đinh Xuân Trình)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.Ths. Phùng Thị Thu Hà

3.Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

3

Thanh toán quốc tế trong du lịch

Môn học trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế trong du lịch như khái niệm, đặc điểm và vai trò của thanh toán quốc tế trong du lịch; tỷ giá hối đoái áp dụng trong du lịch quốc tế,  các phương tiện và phương thức thanh toán áp dụng trong hoạt động du lịch quốc tế. 

1. Giáo trình Thanh toán quốc tế trong  du lịch (TS. Trần Thị Minh Hòa)

2.  Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương  (GS.TS. Nguyễn Văn Tiến)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2.Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

4

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Môn học giúp sinh viên hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống ngân hàng thương mại bao gồm những vấn đề chung về NHTM, các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM dành cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và nghiệp vụ ngân hàng hiện đại.

1.Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi)

2.  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (TS. Phan Thị Thu Hà)

1.PGS.TS Hoàng Thị Thu

2. Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

3. Ths. Chu Thị Thức

5

Nghiệp vụ ngân hàng TW

Người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về các chức năng, mô hình tổ chức, hoạt động và vai trò quản lý vĩ mô của NHTW; những vấn đề cơ bản của nghiệp vụ phát hành tiền, hoạt động tín dụng thanh toán, quản lý ngoại hối, thanh tra giám sát các TCTD, kiểm soát nội bộ của NHTW và những vấn đề phát sinh trong điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động khác của NHTW.

1. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng trung ương  (PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn)

2.  Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng trung ương  (PGS.TS Nguyễn Thị Mùi)

1.PGS.TS. Hoàng Thị Thu

2.Ths. Vũ Bích Vân

 

6

Thị trường chứng khoán

Môn học giới thiệu về những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán; công ty chứng khoán; hàng hoá trên thị trường chứng khoán: các loại cổ phiếu, trái phiếu, chứng từ phái sinh; các chủ thể tham gia vào thị trường chứng khoán. Hiểu biết về thị trường chứng khoán sơ cấp, thị trường chứng khoán thứ cấp; phân tích chứng khoán

1.Giáo trình Thị trường chứng khoán (TS. Bạch Đức Hiển)

2.Giáo trình Thị trường chứng khoán (PGS.TS Bùi Kim Yến)

1.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2.Ths. Lê Thu Hoài

3.Ths.Phùng Thị Thu Hà

4.Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

 

7

Định giá tài sản

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường. Cụ thể làm rõ bản chất, mục đích, nguyên tắc kinh tế chi phối, cơ sở định giá trị tài sản, quy trình định giá tài sản, những tiêu chuẩn xác định giá trị tài sản.

1. Giáo trình Định giá tài sản (TS. Nguyễn Minh Hoàng)

2. Giáo trình Thẩm định giá tài sản (TS. Nguyễn Minh Điện)

1.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2.Ths. Lê Thu Hoài

3.Ths.Nguyễn Thị Linh Trang

4.Ths.Trần Đình Mạnh

 

8

Dịch vụ ngân hàng

Môn học gồm 7 chương giúp sinh viên tìm hiểu về marketing ngân hàng, phân đoạn thị trường dịch vụ ngân hàng, các chính sách giá cả dịch vụ ngân hàng, chính sách phân phối các dịch vụ ngân hàng, chiến lược cạnh tranh ngân hàng, hoạch định chiến lược kinh doanh trong các ngân hàng thương mại.

1. Giáo trình marketing ngân hàng (PGS.TS. Trương Quang Thông)

2. Giáo trình Marketing ngân hàng (TS. Trịnh Quốc Trung)

1.TS. Hà Thị Thanh Nga

2.Ths. Chu Thị Thức

9

Quản trị rủi ro tài chính

Người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá đứng trên cả hai góc độ là doanh nghiệp và ngân hàng thương mại; Giúp người học biết tư vấn và thực hiện các giao dịch nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp quản lý rủi ro và biết cách phân tích nguồn gốc của rủi ro. Cung cấp cho sinh viên những phương pháp nhằm quản lý các loại rủi ro của doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

1. Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính (PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều)

2. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều)

1.TS. Hà Thị Thanh Nga

2. Ths.Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

10

Quản trị ngân hàng

Người học được trang bị những hiểu biết cơ bản về các hoạt động điển hình của NHTM và các  nội dung quản trị ngân hàng thương mại; Cung cấp cho sinh viên những phương pháp để đánh giá hoạt động kinh doanh của một ngân hàng, đo lường hiệu quả hoạt động và rủi ro của ngân hàng, và các phương pháp quản trị toàn diện một ngân hàng thương mại.

1. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại (PGS.TS.Nguyễn Đăng Dờn)

2. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại ( PGS.TS. Nguyễn Văn Tiến)

1.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2.TS. Hà Thị Thanh Nga

 

11

Phân tích và đầu tư chứng khoán

Giúp người học  nắm được những hiểu biết cơ bản về các công cụ cũng như cách thức để phân tích và định giá các loại chứng khoán trên thị trường; đồng thời nắm được những chiến lược để kết hợp và đầu tư chứng khoán, xây dựng được danh mục đầu tư đồng thời quản lý có hiệu quả danh mục này.

1.Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán (PGS.TS Bùi Kim Yến)

2.  Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán (PGS.TS Nguyễn Đăng Nam)

1.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2.Ths. Nguyễn Thị Linh Trang

 

12

Tài trợ dự án

Giúp người học có khả năng phân tích, đánh giá các dự án đầu tư, lựa chọn những dự án khả thi và xác định được các phương thức tài trợ cho dự án.

1. Giáo trình Tài trợ dự án (TS.Tô Ngọc Hưng – Học viên ngân hàng)

1.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2.Ths.Nguyễn Thị Linh Trang

13

Nghiệp vụ ngân hàng

Hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về hệ thống ngân hàng trong nền kinh tế nói chung và NHTM nói riêng bao gồm: những vấn đề chung về NHTM, nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ ngân hàng quốc tế và nghiệp vụ kinh doanh khác của NHTM, tổng quan về NHTW và các nghiệp vụ của NHTW.

1. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng ( PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều)

2. Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng trung ương (PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn)

1.PGS.TS. Hoàng Thị Thu

2.Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

3.TS. Hà Thị Thanh Nga

4.Ths. Chu Thị Thưc

5.Ths. Vũ Bích Vân

14

Kinh doanh ngoại hối

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan về thị trường ngoại hối và hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM. Nghiên cứu chức năng, tổ chức và cơ chế vận hành của Thị trường ngoại hối. Thông qua nghiệp vụ này, NHTM cung cấp dịch vụ mua hộ, bán hộ cho khách hàng là những doanh nghiệp XNK, đồng thời kinh doanh cho chính mình thông qua các nghiệp vụ như mua bán chênh lệch tỷ giá và đầu cơ.

1. Giáo trình Kinh doanh ngoại hối (TS.Nguyễn Văn Tiến, Phạm Thị Hoàng Anh)

2.Giáo trình Thị Trường ngoại hối ( PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều)

1..Ths. Nguyễn Thị Kim Nhung

2. TS. Hà Thị Thanh Nga

3. Ths. Phùng Thị Thu Hà

 

 

 

Đề cương bộ môn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN