Ban Giám hiệu

 10/09/2021  7059

PGS.TS TRẦN QUANG HUY

Hiệu trưởng

Email: tranhuyqtkd@tueba.edu.vn

Điện thoại: 0208 3947 669

- Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

+ Xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển Nhà trường;

+ Kế hoạch và tài chính;

+ Xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất;

+ Tổ chức và cán bộ;

+ Bảo vệ chính trị nội bộ;

+ Thanh tra - Pháp chế: Thanh tra định kỳ và đột xuất tất cả các mặt công tác của Trường và của từng phòng, khoa, trung tâm, bộ môn, bộ phận nhằm tăng cường kỷ cương và đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công tác.

- Phụ trách thi đua - khen thưởng;

- Phụ trách Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản trị - Phục vụ, Phòng Thanh tra - Pháp chế, Khoa Quản trị kinh doanh, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Ngoài các lĩnh vực công tác và các đơn vị Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách, Hiệu trưởng có thể trực tiếp giải quyết công việc ở các lĩnh vực và các đơn vị khác đã giao cho các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết hoặc khi được đề nghị;

- Sinh hoạt tại Phòng Thanh tra - Pháp chế.

TS. ĐINH HỒNG LINH

Phó Hiệu trưởng

Email:linhdh@gmail.com

Điện thoại: 0208 3647 685

- Phụ trách chuẩn ngoại ngữ, tin học cho CBVC và người học; triển khai các đề án tin học, ngoại ngữ;

- Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo sau đại học, đại học chính quy và phi chính quy (trong nước);

- Xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo đại học và sau đại học trong nước;

- Phát triển học liệu, giáo trình, chỉ đạo các bộ môn lựa chọn giáo trình phù hợp hoặc biên soạn giáo trình;

- Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Các công tác khác khi được Hiệu trưởng phân công;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trung tâm Thông tin - Thư viện, Khoa Khoa học cơ bản, Khoa Kế toán, Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

- Làm việc với các cơ quan báo chí, truyền thông;

- Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN